Jean LAMBERT : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Green Party (Det Forenede Kongerige)

Formand 

  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en europæisk strategi for plasticaffald i miljøet  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020  
- EMPL_AD(2012)491177 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald  
- EMPL_AD(2011)456851 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012  
- EMPL_AD(2014)524627 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012  
- EMPL_AD(2014)524626 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af tidlig diagnosticering af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder  
- P7_DCL(2014)0003 - Bortfaldet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 151 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af spiseforstyrrelser  
- P7_DCL(2013)0026 - Bortfaldet  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 68 - 10-03-2014
Skriftlig erklæring om inddragelse af børn og unge i indsatsen mod klimaændringer  
- P7_DCL(2012)0036 - Bortfaldet  
Jean LAMBERT , Peter van DALEN , Filiz HYUSMENOVA , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Åbningsdato : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal underskrifter : 133 - 20-02-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse