Jean LAMBERT : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Det Forenede Kongerige)

Formand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

I abstained on the vote on ‘sufficient progress’ but voted for the final resolution as it contains important principles for the second stage of negotiations for leaving the EU.
I would have wanted greater progress on citizens’ rights, negotiated in a spirit of generosity and not only reciprocity. That may be ambitious in the light of the British Prime Minister’s obsession with reducing immigration and her creation of a hostile environment policy. I believe we should put the interests of individual citizens and their families first. We should improve the rights of UK citizens in terms of entry of non-UK spouses, for example, rather than lowering the entitlements of EU27 nationals. I remain to be convinced that the future of carers and others who may be viewed as ‘economically inactive’ is secure: nor am I convinced that treating UK nationals currently resident in the EU27 as third-country nationals will be as positive as the Commission suggests. I am pleased that the resolution recognises that more needs to achieved on citizens’ rights.
On the Irish border issue, I believe the principles are sound but that the British Government wants two mutually exclusive results that are of constitutional significance for the UK.

Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B8-0273/2017) EN  
 

We need to be very clear today that any granting of GSP+ to Sri Lanka should not be seen as a reward but as a mutual commitment: the EU offers certain trade benefits designed to help the country’s development, in exchange, the Government of Sri Lanka undertakes to improve implementation of the 27 International Conventions it has ratified in the areas of labour rights, environmental protection, human and civil rights – these are international norms which will do much to improve the daily lives of all living in Sri Lanka, not least through the improvement of the justice system.
After much consideration, I have voted against today’s proposal for rejection of GSP+. This is not because I believe all is well in the country – I know it is not: much needs to be done in terms of reconciliation and a post-conflict political settlement, among other changes. But I do want an ongoing process designed to ensure the delivery of genuine implementation because I am not naive about Government promises. GSP+ gives us a framework where, if one party does not deliver, the other can call time on the deal – as Sri Lanka understands.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om EU's tiltrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder  
- P8_DCL(2016)0135 - Bortfaldet  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 120 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om adgang til beskæftigelse for personer med neurologiske forstyrrelser og kroniske smertetilstande  
- P8_DCL(2016)0112 - Bortfaldet  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 179 - 25-01-2017
Skriftlig erklæring om beskyttelse af fængslede forældres børn  
- P8_DCL(2016)0084 - Bortfaldet  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 276 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand