Michael CASHMAN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Formand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Delegationsformandskonferencen

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udviklingsudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om henstilling til Rådet om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse)(R2P)  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2011 og EU's menneskerettighedspolitik  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af social integration og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaldet  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 75 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om beskyttelse af sårbare økosystemer og truede arter  
- P7_DCL(2010)0024 - Bortfaldet  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 234 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om UNITAID/HIV patentpulje  
- P7_DCL(2009)0055 - Bortfaldet  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Åbningsdato : 19-10-2009
Frist : 11-02-2010
Antal underskrifter : 195 - 11-02-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse