Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Labour Party

Indlæg på plenarmødet

793

Burundi (forhandling)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.3)

Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen vedrørende Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Atomaftalen med Iran (forhandling)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Forbindelserne mellem EU og NATO (forhandling)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (forhandling)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(21)

Filippinerne

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(6.2)

Situationen i Syrien (forhandling)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situationen i Rusland (forhandling)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling (forhandling)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

5

Ordfører for udtalelse

2

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Skyggeordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Institutionelt beslutningsforslag

183

Fælles beslutningsforslag om Filippinerne

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om retssikkerhed i Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Forslag til beslutning om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Fælles beslutningsforslag om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/Rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

9

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Bortfaldet

Detaljer

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017

Skriftlig erklæring om bevidstgørelse af borgerne i relation til EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 64 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om en EU-strategi til bekæmpelse af hjemløshed

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 310 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om prioriteringen af en EU-strategi for demens

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 139 - 12-07-2016

Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om trofæjagt

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Åbningsdato : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal underskrifter : 134 - 19-04-2016

Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 18-01-2016
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Skriftlig erklæring om fremme af afinstitutionalisering af handicappleje i EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Bortfaldet

Detaljer

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Åbningsdato : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal underskrifter : 128 - 26-06-2015

Skriftlig erklæring om manglende passende fritidshjem for handicappede børn i EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal underskrifter : 175 - 10-06-2015

Skriftlige forespørgsler

230

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Kommissionen

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Kommissionen

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Kommissionen

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Kommissionen

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Kommissionen

  Reliance of cloud storage of financial data

07-05-2018 E-002519/2018 Kommissionen

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Kommissionen

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Kommissionen

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Kommissionen

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

3

Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

116

 

Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Fælles selskabsskattegrundlag (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels