Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Labour Party

Indlæg på plenarmødet

773

Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans (forhandling)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Situationen for Rohingyafolket (forhandling)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (forhandling)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

5

Ordfører for udtalelse

2

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Skyggeordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Beslutningsforslag

181

Fælles beslutningsforslag om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om retssikkerhed i Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Forslag til beslutning om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Fælles beslutningsforslag om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/Rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om EU-strategien for Syrien

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Forslag til beslutning om gennemførelse af en tostatsløsning i Mellemøsten

15-05-2017 B8-0346/2017

Skriftlige erklæringer

9

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Bortfaldet

Detaljer

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017

Skriftlig erklæring om bevidstgørelse af borgerne i relation til EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 64 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om en EU-strategi til bekæmpelse af hjemløshed

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 310 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om prioriteringen af en EU-strategi for demens

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 139 - 12-07-2016

Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om trofæjagt

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Åbningsdato : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal underskrifter : 134 - 19-04-2016

Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 18-01-2016
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Skriftlig erklæring om fremme af afinstitutionalisering af handicappleje i EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Bortfaldet

Detaljer

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Åbningsdato : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal underskrifter : 128 - 26-06-2015

Skriftlig erklæring om manglende passende fritidshjem for handicappede børn i EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal underskrifter : 175 - 10-06-2015

Forespørgsler

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Kommissionen

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Kommissionen

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Kommissionen

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Kommissionen

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Kommissionen

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Kommissionen

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Kommissionen

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Kommissionen

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Kommissionen

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

76

 

Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Territoriale typologier (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels