Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Labour Party

Indlæg på plenarmødet

766

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

EU's politiske forbindelser med ASEAN (kortfattet forelæggelse)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Brandsikring i bygninger (forhandling)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Situationen i Nordkorea (forhandling)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Situationen i Nordkorea (forhandling) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

5

Ordfører for udtalelse

2

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Skyggeordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Beslutningsforslag

177

Fælles beslutningsforslag om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/Rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om EU-strategien for Syrien

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Forslag til beslutning om gennemførelse af en tostatsløsning i Mellemøsten

15-05-2017 B8-0346/2017

Forslag til beslutning om EU-strategien for Syrien

15-05-2017 B8-0331/2017

Fælles beslutningsforslag om Bangladesh, herunder børneægteskaber

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om Filippinerne – sagen om senator Leila M. De Lima

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Skriftlige erklæringer

9

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Bortfaldet

Detaljer

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017

Skriftlig erklæring om bevidstgørelse af borgerne i relation til EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 64 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om en EU-strategi til bekæmpelse af hjemløshed

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 310 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om prioriteringen af en EU-strategi for demens

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 139 - 12-07-2016

Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om trofæjagt

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Åbningsdato : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal underskrifter : 134 - 19-04-2016

Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 18-01-2016
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Skriftlig erklæring om fremme af afinstitutionalisering af handicappleje i EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Bortfaldet

Detaljer

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Åbningsdato : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal underskrifter : 128 - 26-06-2015

Skriftlig erklæring om manglende passende fritidshjem for handicappede børn i EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Bortfaldet

Detaljer

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal underskrifter : 175 - 10-06-2015

Forespørgsler

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Kommissionen

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Kommissionen

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Kommissionen

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Kommissionen

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Kommissionen

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Kommissionen

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Kommissionen

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Kommissionen

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Rådet

Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

54

 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels