Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Labour Party

Politiske grupper

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 01.07.2014 ... : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Formand

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Næstformand

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Medlem

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Budgetudvalget
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegationen for Forbindelserne med Medlemslandene af ASEAN, Landene i Sydøstasien og Republikken Korea
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Budgetudvalget
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budgetudvalget
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationsformandskonferencen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budgetudvalget
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Budgetudvalget
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegationsformandskonferencen
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Retsudvalget
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 14.07.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14.03.2018 ... : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Stedfortræder

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 22.05.2015 ... : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19.01.2017 ... : Udenrigsudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

122

Stemmeforklaringer

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

Stemmeforklaringer

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Stemmeforklaringer

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF

Stemmeforklaringer

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

Stemmeforklaringer

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Stemmeforklaringer

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter

Stemmeforklaringer

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål

Stemmeforklaringer

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (forhandling)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Ordfører for betænkning

3

Ordfører for udtalelse

7

UDTALELSE om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

UDTALELSE om Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om fuldbyrdelse af afgørelser in absentia og om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation og rammeafgørelse 2008/..../RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

UDTALELSE om hvidbog om idræt

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

UDTALELSE om grønbog om markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede politiske formål

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

UDTALELSE om kulturindustrien i Europa

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Borgere for Europa" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Beslutningsforslag

19

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Pakistan

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om anerkendelse af svastikas religiøse betydning

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Bortfaldet

Detaljer

Robert EVANS , Neena GILL

Åbningsdato : 21-02-2005
Frist : 21-05-2005
Antal underskrifter : 18 - 21-05-2005

Skriftlig erklæring om Europa-Parlamentets reaktion på tsunami-katastrofen i Asien

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Bortfaldet

Detaljer

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Åbningsdato : 10-01-2005
Frist : 10-04-2005
Antal underskrifter : 112 - 10-04-2005

Skriftlig erklæring om højtideligholdelse af 20-årsdagen for Bhopal-katastrofen

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Bortfaldet

Detaljer

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Åbningsdato : 26-11-2004
Frist : 26-02-2005
Antal underskrifter : 72 - 26-02-2005

Forespørgsler

15

Bevarelse af tigre

02-12-2008 H-0964/2008 Kommissionen

Den fælles landbrugspolitik og de stigende fødevarepriser

24-06-2008 H-0517/2008 Rådet

Vandrende sæsonarbejdere

24-06-2008 H-0516/2008 Kommissionen

Øget forekomst af Hepatitis B i Europa

10-06-2008 E-3523/2008 Kommissionen

Håndtering af mishandling og forsømmelse af ældre

10-06-2008 E-3522/2008 Kommissionen

Forbedring af deltagelsen i valgene til Europa-Parlamentet i 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Kommissionen

Forhindring af tigerens udryddelse

03-06-2008 H-0395/2008 Kommissionen

Tigeren er tæt på udryddelse

27-11-2007 H-0958/2007 Kommissionen

Brandsikkerheden i hoteller

12-10-2007 O-0066/2007 Kommissionen

Fremme af respekt for dyrevelfærd i tredjelande

08-06-2006 P-2670/2006 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

52

Afstemning (fortsættelse)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Digitalt indhold

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

Afstemning

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Afstemning (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Net- og informationssikkerhed

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

Transeuropæiske net

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

Dagsordenen

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

Afstemning

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Afstemning (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Ordfører for betænkning

9

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004, modificeret af Rådet (alle sektioner) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)); og om ændringsskrivelse nr. 1/2004 (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) og 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004; Sektion I - Europa-Parlamentet; Sektion II - Rådet; Sektion III - Kommissionen; Sektion IV - Domstolen; Sektion V - Revisionsretten; Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektin VII - Regionsudvalget; Sektion VIII(A) - Den Europæiske Ombudsmand; Sektion VIII(B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Budgetudvalget

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004 - Sektion I - Europa-Parlamentet; Sektion II - Rådet; Sektion IV - Domstolen; Sektion V - Revisionsretten; Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektion VII - Regionsudvalget; Sektion VIII (A) - Den Europæiske Ombudsmand; Sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Budgetudvalget

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

Betænkning om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 - Budgetudvalget

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

Betænkning om forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet (udvidet Hughes-procedure) - Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Beslutningsforslag

5

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om jordskælvet i Indien

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om religionsrettigheder og religionsfrihed i Frankrig og i Den Europæiske Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Bortfaldet

Detaljer

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Åbningsdato : 20-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 50 - 06-05-2004

Forespørgsler

8

Arbejdet i Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

25-04-2002 H-0331/2002 Kommissionen

Lukning af skattely og indfχrelse af afgifter pÕ valutatransaktioner

24-10-2001 O-0098/2001 Rådet

Homoseksuelles rettigheder i EU-institutionerne

12-10-2001 O-0086/2001 Kommissionen

Social udstødelse

27-07-2000 H-0705/2000 Kommissionen

Det Fælles Forskningscenter

06-06-2000 P-1908/2000 Kommissionen

Gennemførelse af det femte rammeprogram

30-05-2000 H-0507/2000 Kommissionen

Indførelse af en adfærdskodeks for europæiske multinationale selskaber

23-09-1999 H-0533/1999 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels