Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 11. maj 1948, Colombo (Sri Lanka)

Indlæg på plenarmødet

15

Situationen i Nordkorea (forhandling)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Situationen i Nordkorea (forhandling) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Den private sektor og udvikling (kortfattet forelæggelse)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.1)

EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere (2)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere (3)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om den private sektor og udvikling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Skyggeordfører for betænkning

7

Ordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

UDTALELSE om forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Skyggeordfører for udtalelse

30

UDTALELSE om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig forfølgelse af hvidvaskning af penge

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

UDTALELSE om palmeolie og rydning af regnskove

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

UDTALELSE om statsløshed i Syd- og Sydøstasien

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

DEVE
01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116

UDTALELSE om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

DEVE
12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184

Beslutningsforslag

8

Forslag til beslutning om opfølgning på og evaluering af gennemførelsen af 2030-dagsordenen

09-05-2016 B8-0583/2016

Fælles beslutningsforslag om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret

25-04-2016 RC-B8-0488/2016

Forslag til beslutning om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret

20-04-2016 B8-0490/2016

Fælles beslutningsforslag om den humanitære situation i Sydsudan

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Forslag til beslutning om den humanitære situation i Sydsudan

05-11-2014 B8-0214/2014

Fælles beslutningsforslag om EU's indsats mod udbruddet af ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Fælles beslutningsforslag om krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/Rev. 1

Forslag til beslutning om EU’s reaktion på udbruddet af ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om fortsat EU-støtte til foranstaltninger til udryddelse af polio

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Dato for vedtagelse : 09-06-2015
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 11-06-2015
Antal underskrifter : 404 - 10-06-2015

Forespørgsler

5

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Kommissionen

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Kommissionen

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels