Dorette CORBEY : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nederlandene)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider  
- ITRE_AD(2007)382627 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler  
- ITRE_AD(2007)382540 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF  
- PECH_AD(2007)378705 -  
-
PECH 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om tuberkulose  
- P6_DCL(2009)0038 - Bortfaldet  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Åbningsdato : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 195 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om reumatiske sygdomme  
- P6_DCL(2008)0008 - Vedtaget  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Åbningsdato : 30-01-2008
Frist : 22-05-2008
Dato for vedtagelse : 05-06-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0262
Antal underskrifter : 410 - 22-05-2008
Skriftlig erklæring om diabetes  
- P6_DCL(2006)0001 - Vedtaget  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Åbningsdato : 16-01-2006
Frist : 16-04-2006
Dato for vedtagelse : 27-04-2006
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2006)0185
Antal underskrifter : 422 - 16-04-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.