Rachida DATI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrig)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Stedfortræder 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling  
- LIBE_AD(2017)607871 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport sur des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds. Il s’agit du premier texte visant à réduire les émissions de CO2 et à contribuer à la mobilité propre pour les poids lourds. Ainsi, le règlement imposera des objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2 de 15 % d’ici à 2025 et de 30 % d’ici à 2030. Afin de répondre aux objectifs de l’accord de Paris, le règlement prévoit également un système d’incitants à la mise sur le marché de véhicules propres avec, notamment, une part obligatoire de ces véhicules à faibles émissions ou à émission nulle de 2 % dans les ventes en 2025.

Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

Constatant que des différences importantes subsistent entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à disposition des entreprises pour contacter les autorités publiques, j’ai voté en faveur du rapport sur l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. La directive va permettre de promouvoir les opérations en ligne et va renforcer les mesures de protection contre la fraude et les recours abusifs grâce aux contrôles d’identité en ligne.

Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

Le droit de l’Union européenne n’est actuellement pas suffisamment adapté à la mobilité transfrontalière dans l’Union européenne, le cadre juridique n’étant dès lors pas propice à une intensification de l’activité économique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières, qui prévoit des procédures protégeant la légalité de ces opérations dans tous les ordres juridiques nationaux et garantissant que les travailleurs et actionnaires soient correctement informés de l’impact de leur opération. Je soutiens ainsi pleinement cette directive qui va permettre d’éviter que les opérations transfrontalières ne soient utilisées à des fins frauduleuses ou abusives.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om nødvendigheden af at bibeholde Marokko som EU's strategiske partner  
- P8_DCL(2016)0005 - Bortfaldet  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Åbningsdato : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal underskrifter : 147 - 19-04-2016

Erklæringer