Nessa CHILDERS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Irland)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om statusrapport om gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (2010-2020)  
- ENVI_AD(2017)606210 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne  
- ENVI_AD(2015)557227 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) EN  
 

I am disappointed to see a majority of my colleagues persisting with this model that grants big business an exclusive judicial forum to challenge government policy-making whenever they think decisions taken in the public interest will interfere with their profits.
The Investor Court System, which the EU executive champions as an important reform to a dispute settlement, actually maintains the all the perverse features of this flawed approach.
We are willingly taking our own governments hostage to a maximalist doctrine of ‘legitimate expectations’ from the business sector which can and does chill regulation, on pain of extortionately expensive litigation.
By pushing this model, particularly among developed countries, we are effectively undermining our own legal and judicial institutions, where the same legal standards should apply to all under the same conditions.
There is a groundswell of frustration and anger against the unequal dividends of globalisation among the general public.
Those who claim to defend it are actually undermining open societies by turning a deaf ear to their legitimate concerns.

Strategier for romaernes integration (B8-0098/2019) EN  
 

It is clear that more efforts are needed in all areas of Roma integration in Europe. The resolution today is asking that the next Commission make Roma inclusion one of its priorities, as a follow up to last year’s Report on the fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism.
Last year the Parliament asked for Member States to end statelessness, to ensure access to all the essential basic services, including healthcare, housing and education. However, since then very little progress has been made. Furthermore, Member States and the Commission should also ensure deeper involvement of Roma representatives in the development and implementation of this EU strategic framework.
Lastly, the Parliament is now asking for a wider set of priorities, clear targets, timelines and indicators for monitoring to be established so that, in the future, progress can be clearly evaluated. We sincerely hope these recommendations will be taken into account seriously and with urgency.

Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EN  
 

The unequal involvement of men and women in care and domestic activities remains a persistent challenge. The average amount of time spent on unpaid domestic and care work is more than three times higher for women than men. One year has passed since EU leaders signed the European Pillar of Social Rights and ye, there is little sign of progress as many of the legislative files falling under the Pillar have been stalled in the Council.
With an ageing population, the demand on care services is increasing year on year and the existing approaches to care are no longer suited to new models of work such as zero-hour contracts or night shifts.
It is a positive step that some Member States have introduced fiscal incentives for companies that provide childcare for their employees in order to improve work-life balance. However, new solutions are still lacking in many Member States. Furthermore, the Commission needs to ensure that the European Institute for Gender Equality possesses adequate resources to monitor the development of care infrastructure and the implementation of work-life balance policies.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om den sociale og solidariske økonomi  
- P8_DCL(2016)0124 - Bortfaldet  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Åbningsdato : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal underskrifter : 35 - 02-03-2017
Skriftlig erklæring om kroniske luftvejssygdomme  
- P8_DCL(2016)0115 - Bortfaldet  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 249 - 25-01-2017
Skriftlig erklæring om Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Bortfaldet  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 29 - 25-01-2017

Erklæringer