Eduard KUKAN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 14-11-2016 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovakiet)
 • 15-11-2016 / 01-07-2019 : Independent (Slovakiet)

Formand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 11-03-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
UDTALELSE om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen  
- AFET_AD(2017)595732 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forskelle i sammensætningen og kvaliteten af de produkter, der sælges på henholdsvis de østlige og de vestlige markeder i EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Bortfaldet  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 141 - 28-07-2016
Skriftlig erklæring om ajourføring af Kommissionens henstilling om den maksimalt tilladte alkoholkoncentration i blodet (AKB) for førere af motorkøretøjer fra 2001  
- P8_DCL(2015)0041 - Bortfaldet  
Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 64 - 08-12-2015
Skriftlig erklæring om fastsættelse af maksimalgrænser for mængden af psykoaktive stoffer hos førere af motorkøretøjer  
- P8_DCL(2015)0040 - Bortfaldet  
Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Kinga GÁL , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 65 - 08-12-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse