Franziska Katharina BRANTNER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 02-02-2011 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 03-07-2013 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19-01-2012 / 10-10-2013 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Budgetudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning  
- AFET_AD(2012)491281 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer  
- AFET_AD(2012)483740 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget  
- AFET_AD(2011)466996 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om Budget 2014 - Mandat for trepartsmødet  
- FEMM_AD(2013)508054 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for 2011: EU's almindelige budget, Sektion III, Kommissionen  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011  
- FEMM_AD(2013)500565 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om oprettelsen af "Erasmus"- og "Leonardo"-Euro-Middelhavsprogrammer  
- P7_DCL(2011)0015 - Vedtaget  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Åbningsdato : 04-04-2011
Frist : 15-09-2011
Dato for vedtagelse : 27-09-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0413
Antal underskrifter : 389 - 27-09-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse