Morten MESSERSCHMIDT : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand
 • 16-02-2010 / 26-01-2012 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Dansk Folkeparti (Danmark)

Næstformand 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 04-04-2011 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 11-11-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2012 / 13-03-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om den 29. årsberetning om tilsynet med gennemførelsen af EU-retten (2011)  
- AFCO_AD(2013)521726 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet – 19. rapport om bedre lovgivning for 2011  
- AFCO_AD(2013)514776 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om undersøgelsesbetænkning om trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF's) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010  
- AFCO_AD(2013)519819 -  
-
AFCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om mærkning af kød og fjerkræprodukter fra rituelt slagtede dyr  
- P7_DCL(2013)0011 - Bortfaldet  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 48 - 10-12-2013
Skriftlig erklæring om genindførelse af grænsekontrollen i Fællesskabet  
- P7_DCL(2010)0019 - Bortfaldet  
Morten MESSERSCHMIDT , Anna ROSBACH , Lorenzo FONTANA  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 11 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om at udtrykke støtte til Sveriges ret til at anerkende Tyrkiets folkedrab på armenerne  
- P7_DCL(2010)0016 - Bortfaldet  
Morten MESSERSCHMIDT  
Åbningsdato : 29-03-2010
Frist : 08-07-2010
Antal underskrifter : 24 - 08-07-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse