Morten MESSERSCHMIDT : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 23-10-2014 / 12-12-2016 : De Europæiske Konservative og Reformister - Næstformand
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danmark)

Næstformand 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 15-01-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om overdrevent høje mobiltelefonafgifter i EU  
- P8_DCL(2016)0014 - Bortfaldet  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 177 - 25-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse