Anna ROSBACH
 • Anna
  ROSBACH
 • Danmark
 • Fødselsdato: 2. februar 1947, Gladsaxe

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 07.03.2011 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Medlem
 • 08.03.2011 / 08.03.2011 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 09.03.2011 / 30.06.2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 07.03.2011 : Dansk Folkeparti (Danmark)
 • 08.03.2011 / 16.03.2014 : Løsgænger (Danmark)
 • 17.03.2014 / 30.06.2014 : Miljøpartiet Fokus (Danmark)

Næstformand

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Medlem

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 07.03.2011 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16.09.2009 / 07.03.2011 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 16.09.2009 / 07.03.2011 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 22.09.2009 / 07.03.2011 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 22.09.2009 / 07.03.2011 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 06.10.2009 / 07.03.2011 : Budgetkontroludvalget
 • 09.03.2011 / 18.01.2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 09.03.2011 / 18.01.2012 : Fiskeriudvalget
 • 28.03.2011 / 18.03.2012 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Fiskeriudvalget
 • 19.03.2012 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

77

Overførsel af affald (forhandling)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 (forhandling)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(15)

En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (forhandling)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

EU-civilbeskyttelsesordning (forhandling)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(6)

Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (forhandling)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(3)

Medicinsk udstyr (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.4)

Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (fortsat forhandling)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(8)

Havnestatskontrol (forhandling)

01-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-01(15)

Ordfører for betænkning

6

BETÆNKNING om den mikrobielle udfordring - den voksende trussel fra antimikrobiel resistens

ENVI
15-11-2012 A7-0373/2012

BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring

ENVI
27-04-2011 A7-0175/2011

Skyggeordfører for betænkning

26

Ordfører for udtalelse

7

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002

ENVI
21-03-2013 ENVI_AD(2013)500728

UDTALELSE om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union

ENVI
20-03-2013 ENVI_AD(2013)504143

UDTALELSE om hvordan fødevarespild undgås: strategier til en mere effektiv fødevarekæde i EU

ENVI
23-11-2011 ENVI_AD(2011)473708

UDTALELSE om bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan - EU's rolle

ENVI
25-05-2011 ENVI_AD(2011)454686

UDTALELSE om dagsordenen for byerne i EU og dens fremtid i samhørighedspolitikken

TRAN
01-12-2010 TRAN_AD(2010)450692

UDTALELSE om EU-strategien for Østersøområdet og makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik

ENVI
07-04-2010 ENVI_AD(2010)438455

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater

ENVI
17-03-2010 ENVI_AD(2010)438436

Skyggeordfører for udtalelse

8

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed

ENVI
30-01-2014 ENVI_AD(2014)521493

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF

TRAN
19-12-2013 TRAN_AD(2013)521698

UDTALELSE om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

ENVI
30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner

TRAN
09-04-2013 TRAN_AD(2013)504120

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner

TRAN
28-03-2013 TRAN_AD(2013)504115

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

TRAN
28-11-2012 TRAN_AD(2012)494836

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

ENVI
08-05-2012 ENVI_AD(2012)480761

Beslutningsforslag

7

Skriftlige erklæringer

7

Skriftlig erklæring om hepatitis B og C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Bortfaldet

Detaljer

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Åbningsdato : 18-11-2013
Frist : 18-02-2014
Antal underskrifter : 96 - 18-02-2014

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af svangerskabsdiabetes

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Bortfaldet

Detaljer

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 65 - 10-12-2013

Skriftlig erklæring om faren for resistent tuberkulose i den europæiske region

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Bortfaldet

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 202 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om efterforskning efter skifergas- og -olieforekomster

06-06-2011 P7_DCL(2011)0032 Bortfaldet

Detaljer

Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH

Åbningsdato : 06-06-2011
Frist : 06-10-2011
Antal underskrifter : 91 - 06-10-2011

Skriftlig erklæring om civile krigsinvalide

09-05-2011 P7_DCL(2011)0021 Vedtaget

Detaljer

Jelko KACIN , Edward MCMILLAN-SCOTT , Anna ROSBACH , György SCHÖPFLIN , Jutta STEINRUCK

Åbningsdato : 09-05-2011
Frist : 29-09-2011
Dato for vedtagelse : 29-09-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0433
Antal underskrifter : 394 - 29-09-2011

Skriftlig erklæring om reform af den fælles fiskeripolitik

04-04-2011 P7_DCL(2011)0017 Bortfaldet

Detaljer

Richard SEEBER , Ole CHRISTENSEN , Carl HAGLUND , Isabella LÖVIN , Anna ROSBACH

Åbningsdato : 04-04-2011
Frist : 15-09-2011
Antal underskrifter : 276 - 16-09-2011

Skriftlig erklæring om genindførelse af grænsekontrollen i Fællesskabet

19-04-2010 P7_DCL(2010)0019 Bortfaldet

Detaljer

Morten MESSERSCHMIDT , Anna ROSBACH , Lorenzo FONTANA

Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 11 - 09-09-2010

Forespørgsler

112

Brandsikkerhed

11-12-2013 E-014039/2013 Kommissionen

Frihandelsaftale med USA og betydningen for europæiske standarder

29-11-2013 E-013569/2013 Kommissionen

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af vold

15-11-2013 E-013045/2013 Kommissionen

Vold mod kvinder

15-11-2013 E-013044/2013 Kommissionen

Lovligheden af den danske hundelov

01-10-2013 E-011162/2013 Kommissionen

Udvikling af en EU-politik for grøn infrastruktur (GI-politik)

19-09-2013 O-000094/2013 Kommissionen

Forskellig ordlyd af forskellige sprogversioner af et direktiv

17-06-2013 E-007052/2013 Kommissionen

Vaccine imod tuberkulose

17-06-2013 E-007051/2013 Kommissionen

Forskellige definitioner af sjældne sygdomme

17-06-2013 E-007050/2013 Kommissionen

Udbredelsen af MDR-TB i Europa

17-06-2013 E-007046/2013 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)