Anna Maria CORAZZA BILDT : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Sverige)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Status for debatten om Europas fremtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EN  
 

In the report on the state of the debate on the future of Europe, I strongly support as much as possible moving towards qualified majority voting in the Council to avoid important initiatives getting blocked there. However, I voted against the Spitzenkandidat process to elect the president of the Commission. The current process of lifting forward one candidate per political group politicises the election process for this role without a legal basis in the Treaties. The president of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups. Furthermore, I do not support the principle of differentiated integration, although I understand it is a political reality that we have to deal with. One way forward is to focus on what we can do better together at EU level. Promise less and deliver more on key issues.

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EN  
 

. ‒ I fully support Parliament’s power of scrutiny and oversight over the Commission’s work. However, I voted against the Spitzenkandidaten process to elect the President of the Commission. The current process of putting forward one candidate per political group is politicising the election of this role without a legal base in the Treaties. The President of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups.

Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of the EU Rights and Values programme that will give the possibility to continue funding of projects to prevent and combat violence against women and children, to increase citizens’ participation and will facilitate civil society in promoting fundamental rights, democracy and the rule of law. In times where populists and extreme forces are growing in Europe, I am proud that the European Parliament today took a strong stand to defend civil society, fundamental rights and the rule of law. I don’t support however the increase of the budget for this programme and hope that in the future negotiations with the Council, our institutions will reach an agreement based on a more realistic budget.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om EU's tiltrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder  
- P8_DCL(2016)0135 - Bortfaldet  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 120 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af internetmobning og udbredelse af hævnporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 73 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om beskyttelse af fængslede forældres børn  
- P8_DCL(2016)0084 - Bortfaldet  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 276 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse