Christian ENGSTRÖM : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Sverige)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

Stedfortræder 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse