Elena Oana ANTONESCU : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumænien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
UDTALELSE Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af byrden af allergiske sygdomme  
- P7_DCL(2013)0022 - Bortfaldet  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 179 - 21-01-2014
Skriftlig erklæring om EU's arbejdsstyrke på sundhedsområdet  
- P7_DCL(2010)0040 - Bortfaldet  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Åbningsdato : 17-05-2010
Frist : 17-09-2010
Antal underskrifter : 182 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om etablering af et Erasmusprogram for unge landbrugere  
- P7_DCL(2010)0025 - Bortfaldet  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 135 - 09-09-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse