Jens ROHDE : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danmark)

Næstformand 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Medlemmer 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 27-07-2009 / 21-11-2010 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked  
- LIBE_AD(2013)504331 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om budget 2014 - Mandat for trepartsmødet  
- ITRE_AD(2013)510513 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse