Marije CORNELISSEN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (Nederlandene)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 23-03-2011 / 30-06-2013 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 09-10-2013 / 09-10-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 02-03-2010 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 02-03-2010 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige erhvervsdrivende  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2013  
- FEMM_AD(2013)516662 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE angående forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om samarbejde med tredjelande om forvaltning af tilbagesendelse, effektiv gennemførelse af aftaler og den praktiske gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder  
- P7_DCL(2010)0020 - Vedtaget  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Dato for vedtagelse : 09-09-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0318
Antal underskrifter : 402 - 09-09-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse