Malika BENARAB-ATTOU : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 06-05-2014 : Europe Écologie (Frankrig)
 • 07-05-2014 / 30-06-2014 : Nouvelle Donne (Frankrig)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
UDTALELSE om udvikling af EU's makroregionale strategier: Nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om nytænkning på uddannelsesområdet  
- EMPL_AD(2013)508049 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
UDTALELSE om gennemførelse af EU-ungdomsstrategien 2010-2012  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse