Antonio CANCIAN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
  • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
  • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår en forlængelse af fællesforetagendet indtil 2024  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme  
- ITRE_AD(2012)487786 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet  
- TRAN_AD(2012)483491 -  
-
TRAN 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet  
- TRAN_AD(2011)472088 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af social integration og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaldet  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 75 - 17-04-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse