Sabine WILS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 14-09-2010 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen
  • 15-09-2010 / 30-06-2014 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Tyskland)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget

all-activities 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter  
- TRAN_AD(2012)492848 -  
-
TRAN 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013  
- TRAN_AD(2014)519757 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser  
- TRAN_AD(2013)504125 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om påkørsel af tunge lastvogne  
- P7_DCL(2010)0081 - Vedtaget  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Åbningsdato : 10-11-2010
Frist : 10-03-2011
Dato for vedtagelse : 10-03-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0102
Antal underskrifter : 415 - 10-03-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse