José BOVÉ : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Frankrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Udvalget om International Handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Udviklingsudvalget
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Forslag til EU-retsakt  
Medlemmerne kan anmode Europa-Kommissionen om at fremsætte forslag til en EU-retsakt (en ny retsakt eller en ændring af en eksisterende retsakt). Forretningsordenens artikel 47

Forslag til EU-retsakt om styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden  
- B8-0303/2017  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om regulering af mælkemarkedet  
- P8_DCL(2016)0066 - Bortfaldet  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 77 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om udformning af en europæisk strategi for håndtering, kontrol og eventuel udryddelse af den asiatiske gedehams ((Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Bortfaldet  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 72 - 28-07-2016
Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer  
- P8_DCL(2015)0061 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Underskriftsliste : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse