Raffaele BALDASSARRE : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italien)

Næstformand 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Retsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Retsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse