Piotr BORYS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- JURI_AD(2012)489509 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- JURI_AD(2012)483736 -  
-
JURI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- CULT_AD(2012)487737 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- CULT_AD(2012)487744 -  
-
CULT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af prostatakræft i Den Europæiske Union  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaldet  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 162 - 14-04-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse