Barbara MATERA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder 

 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016  
- FEMM_AD(2018)613484 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- FEMM_AD(2018)613483 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018  
- FEMM_AD(2017)606300 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

Ho votato a favore della presente direttiva.
Ritengo che tale azione rappresentativa offra un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho votato a favore del protocollo relativo all'accordo euromediterraneo UE-Israele.
Il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo istituirebbe un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Den omfattende aftale mellem EU og Uzbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) IT  
 

Ho espresso voto favorevole alla relazione che accoglie positivamente gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta con un livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

FORSLAG TIL BESLUTNING om indførelse af en europæisk dag for middelhavskost  
- B8-0595/2018  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaldet  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om forebyggelse af sexisme mod kvinder i reklamer  
- P8_DCL(2016)0067 - Bortfaldet  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 100 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om beskyttelsen af den europæiske olivenoliesektor og olivenproduktion  
- P8_DCL(2015)0031 - Bortfaldet  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 101 - 08-12-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse