Elena BĂSESCU : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumænien)

Næstformand 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-Udvalgets betænkning  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
UDTALELSE om 27. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af tidlig diagnosticering af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder  
- P7_DCL(2014)0003 - Bortfaldet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 151 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om beskyttelse af delfiner i Sortehavet  
- P7_DCL(2012)0023 - Bortfaldet  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Åbningsdato : 02-07-2012
Frist : 08-11-2012
Antal underskrifter : 193 - 26-10-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse