Judith SARGENTINI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (Nederlandene)

Næstformand 

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Udviklingsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Udvalget om International Handel
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
UDTALELSE om gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Straatsburg van gisterenavond en met hun naasten. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als Europese samenleving.
Het eindverslag van de terrorismecommissie bevat belangrijke adviezen aan de Unie en lidstaten. Ik steun de oproep om de samenwerking tussen nationale veiligheidsdiensten verder te verbeteren: onze Europese binnengrenzen mogen geen belemmering vormen om aanslagen te voorkomen en daders snel te arresteren en veroordelen. Ook steun ik de adviezen voor betere preventiestrategieën en voldoende middelen op lokaal niveau om radicalisering tegen te gaan in de samenleving en in gevangenissen in het bijzonder.
De groene fractie heeft 173 amendementen ingediend alsmede talrijke amendementen voor de plenaire stemming om deze aspecten zo goed mogelijk op te nemen en om enkele niet op feiten gebaseerde elementen te schrappen. Helaas is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Het eindverslag roept op tot meer blinde, geautomatiseerde gegevensverzameling die minder effectief is en op gespannen voet staat met een open en vrije samenleving waarin onschuldige burgers beschermd zijn. Ik pleit in plaats daarvan voor meer menselijke capaciteit voor gerichte surveillance in lijn met de relevante uitspraken van het Hof van Justitie. Ook hebben rechtse fracties de migratieproblematiek onzorgvuldig met terrorisme vermengd.
Ik onthield mij daarom van stemming.

Bekæmpelse af terrorisme (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse