Giovanni LA VIA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 15-05-2017 : Unione di Centro (Italien)
 • 16-05-2017 / 13-11-2018 : Alternativa Popolare (Italien)
 • 14-11-2018 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Formand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalgsformandskonferencen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013  
- BUDG_AD(2018)625571 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- BUDG_AD(2015)560807 -  
-
BUDG 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

I cittadini della Gran Bretagna, in quanto cittadini anche dell'Unione europea, hanno, ad oggi, diritto di viaggiare liberamente fra gli Stati membri senza necessità di visti d'ingresso. In ragione del prossimo recesso dall'Unione del Regno Unito però, essi diventeranno cittadini di un paese terzo, e questo ha portato la Commissione a redigere la proposta in oggetto. Il relatore per il Parlamento, Stanishev, ha convenuto con quanto proposto dalla Commissione, ovvero che i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici, dovrebbero essere esenti dall'obbligo di visto quando si recano nell'Unione per soggiorni di breve durata, come previsto nell'ambito dell'acquis UE in materia di visti. Poiché, nella caotica situazione attuale venutasi a creare intorno alla Brexit, questa è l'unica soluzione ragionevole, ho votato a favore della relazione.

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Con "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione" si intende quell'insieme di obiettivi prioritari comuni proposti dalla Commissione, in accordo con i governi nazionali, e che sono volti a favorire l'occupazione in Europa. Lo scorso anno, la Commissione ha provveduto ad allineare gli orientamenti per l'occupazione con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, che vengono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Strumenti necessari, poiché, nonostante le condizioni economiche e sociali in Europa siano migliorate, gli strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono ancora ampi, e vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata, al rischio di povertà in molte parti d'Europa. Bisogna continuare con le misure e le azioni intraprese a sostegno di politiche per la creazione di nuova occupazione, e in particolar modo quella giovanile.
Il Parlamento europeo, e io, con il mio voto, abbiamo deciso di approvare favorevolmente questa decisione.

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 

Il testo in oggetto rappresenta una vittoria netta per il settore europeo degli autotrasporti. Abbiamo chiesto, e ottenuto, meno burocrazia per gli operatori e norme più chiare. Sono state introdotte misure legate all'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare il lavoro degli autotrasportatori e dei conducenti, così anche da ridurre i tempi di controllo su strada, ovvero il controllo del rispetto della documentazione ai fini fiscali durante il trasporto, che spesso rappresentava una eccessiva perdita di tempo per i conducenti. Nello specifico, poi, del distacco transnazionale degli autisti, e sul principio del diritto a "una stessa paga per lo stesso lavoro", nel testo approvato si prevede l'applicazione delle regole del distacco dal giorno 1, sia per le operazioni di cabotaggio, che per il trasporto internazionale, con l'esclusione delle operazioni di transito e di trasporto bilaterale.
Grazie alle altre diverse misure contenute in questo testo, per il quale ho votato a favore, l'Unione europea mette un punto alle pratiche sleali, spesso messe in atto da paesi dell'Est Europa a nostro danno.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

FORSLAG TIL BESLUTNING om indførelse af en europæisk dag for middelhavskost  
- B8-0595/2018  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbrugernes ret til at træffe oplyste valg om fødevarer  
- P8_DCL(2016)0128 - Bortfaldet  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 46 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af internetmobning og udbredelse af hævnporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 73 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om drikkevand som en grundlæggende rettighed  
- P8_DCL(2016)0071 - Bortfaldet  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 78 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse