George Sabin CUTAȘ : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 25-02-2014 : Partidul Social Democrat + Partidul Conservator (Rumænien)
 • 26-02-2014 / 30-06-2014 : Partidul Conservator (Rumænien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Udvalget om International Handel

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker  
- INTA_AD(2013)514625 -  
-
INTA 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)  
- INTA_AD(2013)514611 -  
-
INTA 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om konstitutionelle problemer vedrørende differentieringen i forvaltningen af den Europæiske Union  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen  
- INTA_AD(2013)516690 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om skovrydning i Den Europæiske Union  
- P7_DCL(2012)0012 - Bortfaldet  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Åbningsdato : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal underskrifter : 133 - 14-06-2012
Skriftlig erklæring om børn, der lider af Downs syndrom  
- P7_DCL(2011)0052 - Vedtaget  
George Sabin CUTAȘ , Viorica DĂNCILĂ , Norica NICOLAI , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Åbningsdato : 30-11-2011
Frist : 29-03-2012
Dato for vedtagelse : 18-04-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0130
Antal underskrifter : 386 - 29-03-2012
Skriftlig erklæring om lovlige rusmidler  
- P7_DCL(2011)0040 - Bortfaldet  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Åbningsdato : 26-09-2011
Frist : 09-01-2012
Antal underskrifter : 110 - 15-12-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse