Michèle STRIFFLER

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 04.10.2009 : Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" (Frankrig)
 • 05.10.2009 / 24.03.2013 : La Gauche moderne (Frankrig)
 • 25.03.2013 / 30.06.2014 : Parti Radical / Union des Démocrates et Indépendants (Frankrig)

Næstformand

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Udviklingsudvalget
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Udviklingsudvalget

Medlem

 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Udviklingsudvalget

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

136

Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.10)

Bekæmpelse af vold mod kvinder (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.18)

Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (forhandling)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (forhandling) (2)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

6

Ordfører for udtalelse

10

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

DEVE
05-11-2013 DEVE_AD(2013)519500

UDTALELSE om EU's strategi for Afrikas Horn

DEVE
06-11-2012 DEVE_AD(2012)496311

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning

DEVE
19-09-2012 DEVE_AD(2012)492589

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond

DEVE
05-09-2012 DEVE_AD(2012)489591

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

DEVE
31-01-2012 DEVE_AD(2012)475992

UDTALELSE om budgetkontrol af EU’s humanitære bistand forvaltet af ECHO

DEVE
15-11-2011 DEVE_AD(2011)472100

UDTALELSE om revision af den europæiske naboskabspolitik

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472186

UDTALELSE om hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle

DEVE
16-06-2011 DEVE_AD(2011)458634

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse vedrørende indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

DEVE
23-03-2011 DEVE_AD(2011)458582

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 66. samling

DEVE
21-03-2011 DEVE_AD(2011)458781

Skyggeordfører for udtalelse

10

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

UDTALELSE om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

DEVE
10-07-2013 DEVE_AD(2013)510581

UDTALELSE om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 1/2012 ”Effektiviteten af Den Europæiske Unions udviklingsbistand til fødevaresikkerhed i Afrika syd for Sahara”

DEVE
06-11-2012 DEVE_AD(2012)496421

UDTALELSE (Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

LIBE
06-09-2012 LIBE_AD(2012)473957

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, De Forenede Mexicanske Stater, Kongeriget Marokko, New Zealand, Republikken Singapore, Det Schweiziske Forbund og Amerikas Forenede Stater

DEVE
05-06-2012 DEVE_AD(2012)478666

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) med træ og træprodukter til Den Europæiske Union

DEVE
29-02-2012 DEVE_AD(2012)480771

UDTALELSE om innovativ finansiering på globalt og europæisk niveau

DEVE
16-12-2010 DEVE_AD(2010)452566

UDTALELSE om EU's landbrug og internationale handel

DEVE
09-12-2010 DEVE_AD(2010)450764

UDTALELSE om Parlamentets holdning til budgetforslaget for 2011 som ændret af Rådet – Alle sektioner

DEVE
05-10-2010 DEVE_AD(2010)448855

UDTALELSE om mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011

DEVE
11-05-2010 DEVE_AD(2010)441036

Beslutningsforslag

69

Fælles beslutningsforslag om situationen i Syrien

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Forslag til beslutning om situationen i Syrien

04-02-2014 B7-0155/2014

Fælles beslutningsforslag om sammenstød i Sudan og den efterfølgende mediecensur

09-10-2013 RC-B7-0444/2013

  Motion for a resolution on Clashes in Sudan and subsequent media censorship

07-10-2013 B7-0455/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om Den Centralafrikanske Republik

11-09-2013 RC-B7-0399/2013

Fælles beslutningsforslag om situationen i Den Demokratiske Republik Congo

11-09-2013 RC-B7-0390/2013

Fælles beslutningsforslag om situationen for syriske flygtninge i nabolandene

22-05-2013 RC-B7-0199/2013

Forslag til beslutning om situationen for syriske flygtninge i nabolandene

20-05-2013 B7-0226/2013

Fælles beslutningsforslag om situationen i Den Centralafrikanske Republik

16-01-2013 RC-B7-0031/2013

Skriftlige erklæringer

4

Skriftlig erklæring om faren for resistent tuberkulose i den europæiske region

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Bortfaldet

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 202 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om øjeblikkelig indstilling af den tortur og mishandling, som mynder udsættes for i Europa

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Bortfaldet

Detaljer

Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 221 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om FN's "Zero Hunger Challenge"

15-04-2013 P7_DCL(2013)0004 Bortfaldet

Detaljer

Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 112 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om indvirkningerne af olieselskabers aktiviteter på miljøet, sundheden og udviklingen i Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Bortfaldet

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Åbningsdato : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal underskrifter : 107 - 14-06-2012

Forespørgsler

36

  CAP funding for bullfighting

23-09-2013 E-010789/2013 Kommissionen

  Imports of Ukrainian eggs

22-07-2013 E-008952/2013 Kommissionen

  Genetically modified animals in Europe

22-07-2013 E-008934/2013 Kommissionen

  Humanitarian aid and the rebuilding of Haiti

24-04-2013 E-004611/2013 Kommissionen

  Implementation of the Nitrates Directive in France

22-04-2013 E-004485/2013 Kommissionen

  Implementation of Regulation No 1/2005 on the transport of animals

28-03-2013 E-003666/2013 Kommissionen

  Meat labelling, indication of national origin and slaughter method

18-03-2013 E-003043/2013 Kommissionen

  Information on measures to tackle youth unemployment

17-12-2012 E-011514/2012 Kommissionen

  The soaring price of wheat

29-10-2012 P-009856/2012 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse