Silvia COSTA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italien)

Formand 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalgsformandskonferencen
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation  
- CULT_AD(2017)599567 -  
-
CULT 
UDTALELSE om internetkonnektivitet til fremme af vækst, konkurrenceevne og samhørighed: Det europæiske gigabitsamfund og 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- CULT_AD(2017)593854 -  
-
CULT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen  
- CULT_AD(2018)616606 -  
-
CULT 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaldet  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om professionelle atleters arbejdstagerrettigheder  
- P8_DCL(2016)0096 - Bortfaldet  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 104 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om beskyttelse af fængslede forældres børn  
- P8_DCL(2016)0084 - Bortfaldet  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 276 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse