• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009  
- ENVI_AD(2018)630614 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt  
- ENVI_AD(2018)630616 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/[] og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009  
- ENVI_AD(2018)629435 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341  
- ENVI_AD(2018)628607 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen  
- ENVI_AD(2018)627049 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2018  
- ENVI_AD(2018)615324 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr.1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU  
- ENVI_AD(2017)608053 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om hurtigere innovation inden for ren energi  
- ENVI_AD(2017)605922 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)  
- CONT_AD(2017)536024 -  
-
CONT 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592294 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592295 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- ENVI_AD(2017)592297 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592298 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer  
- ENVI_AD(2016)585489 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne  
- ENVI_AD(2015)557227 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 – alle sektioner  
- ENVI_AD(2015)560881 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om mandat for trepartsmødet om budgetforslaget for 2016  
- ENVI_AD(2015)554828 -  
-
ENVI