Gerben-Jan GERBRANDY : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Nederlandene)

Næstformand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013  
- ENVI_AD(2011)454369 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning  
- BUDG_AD(2012)496444 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life)  
- BUDG_AD(2012)489575 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om midtvejsrevision af de europæiske satellitnavigationsprogrammer: evaluering af gennemførelsen, fremtidige udfordringer og finansieringsperspektiver  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om kampen mod tabet af biodiversitet  
- P7_DCL(2010)0028 - Bortfaldet  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 157 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om fremme af alternativer til dyreforskning og -forsøg  
- P7_DCL(2009)0053 - Bortfaldet  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Åbningsdato : 07-10-2009
Frist : 21-01-2010
Antal underskrifter : 159 - 21-01-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse