Marina YANNAKOUDAKIS

Politiske grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Medlem

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder

  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
  • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

253

Statusrapport 2013 for Tyrkiet (B7-0241/2014)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.28)

Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Udryddelse af tortur i verden (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.28)

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Bekæmpelse af vold mod kvinder (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.18)

Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (forhandling)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(3)

Ordfører for betænkning

2

BETÆNKNING om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation

ENVI
29-06-2012 A7-0223/2012

BETÆNKNING om kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder

FEMM
31-05-2011 A7-0207/2011

Skyggeordfører for betænkning

29

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

BETÆNKNING om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

BETÆNKNING om økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik

ENVI
17-10-2013 A7-0333/2013

BETÆNKNING om kønsdrab: de manglende kvinder?

FEMM
28-06-2013 A7-0245/2013

Ordfører for udtalelse

4

UDTALELSE om udryddelse af tortur i verden

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020)

FEMM
24-09-2012 FEMM_AD(2012)491366

UDTALELSE om udkast til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

FEMM
07-05-2012 FEMM_AD(2012)478403

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA

FEMM
25-01-2011 FEMM_AD(2011)448743

Skyggeordfører for udtalelse

21

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2013

FEMM
24-09-2013 FEMM_AD(2013)516662

UDTALELSE om menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen

FEMM
04-09-2013 FEMM_AD(2013)513183

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer

ENVI
04-06-2013 ENVI_AD(2013)506022

UDTALELSE om situationen for uledsagede mindreårige i EU

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)504151

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

ENVI
08-11-2012 ENVI_AD(2012)494475

UDTALELSE om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger

FEMM
07-11-2012 FEMM_AD(2012)496521

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020

FEMM
15-10-2012 FEMM_AD(2012)491303

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)489710

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020

FEMM
02-10-2012 FEMM_AD(2012)491197

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)480682

Beslutningsforslag

24

Fælles beslutningsforslag om vold mod kvinder i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on violence against women in India

14-01-2013 B7-0036/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0485/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa

02-07-2012 B7-0389/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

  Motion for a resolution on human rights and the security situation in the Sahel region

11-06-2012 B7-0305/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

11-06-2012 B7-0304/2012

Forslag til beslutning om defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP

11-06-2012 B7-0302/2012

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om anerkendelse af byrden af allergiske sygdomme

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Bortfaldet

Detaljer

Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU

Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 179 - 21-01-2014

Skriftlig erklæring om undervægtige mannequiner

22-06-2011 P7_DCL(2011)0033 Bortfaldet

Detaljer

Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS

Åbningsdato : 22-06-2011
Frist : 27-10-2011
Antal underskrifter : 74 - 27-10-2011

Skriftlig erklæring om arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern

07-03-2011 P7_DCL(2011)0010 Vedtaget

Detaljer

Marina YANNAKOUDAKIS , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Charles TANNOCK , Cecilia WIKSTRÖM

Åbningsdato : 07-03-2011
Frist : 09-06-2011
Dato for vedtagelse : 09-06-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0274
Antal underskrifter : 410 - 09-06-2011

Forespørgsler

327

  VP/HR - Exporting of wild-caught primates and apes from Mauritius

11-04-2014 E-004586/2014 Kommissionen

  Commission forecast regarding EU and world sugar prices post 2017

03-04-2014 E-004189/2014 Kommissionen

  The Biocidal Products Regulation and microbial resistance

03-04-2014 P-004141/2014 Kommissionen

  EU law and the right to participate in referendums

26-03-2014 E-003755/2014 Kommissionen

  Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking

20-03-2014 E-003421/2014 Kommissionen

  VP/HR - Lion welfare in South Africa

20-03-2014 E-003309/2014 Kommissionen

  Challenges posed by the centralised procedure for switching medicines to non-prescription status

13-03-2014 E-003011/2014 Kommissionen

Alkoholstrategi

21-02-2014 O-000042/2014 Kommissionen

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Kommissionen

  Animal welfare, including equine health and welfare

22-01-2014 E-000571/2014 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)