Julie GIRLING : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 01-02-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 21-01-2016 / 31-01-2016 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 26-01-2017 / 13-09-2017 : Fiskeriudvalget
 • 08-02-2018 / 27-02-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 07-06-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen  
- FEMM_AD(2015)549256 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016  
- ENVI_AD(2018)612232 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Situationen i Ungarn (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly. Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people. Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is. Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them. Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law. Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together. Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian Government have been distancing themselves from these values. The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017) EN  
 

My vote for the non-binding resolution was an acknowledgement that critical progress in the EU-UK Brexit negotiations has not been made, requires a renewed optimistic vigour, and must work to secure the most equitable terms between the 27 and the constituents of the South West, or the UK more broadly. I specifically called on Mr Barnier, the Commission and the Council to open parallel trade negotiations on the principle that no deal is agreed until everything is agreed, urging more communication in a spirit of goodwill and willingness to go forward together.
The motion before Parliament could not be reduced to a position of ‘digging in heels’, instead requiring a careful consideration of the withdrawal negotiations thus far, the atmosphere of those negotiations and the realistic prospects for a future settlement. It was on this analysis that I supported the motion, and in doing so, hope to cajole the institutions and negotiating parties into a more collaborative approach with a sense of immediacy.

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) EN  
 

Today, British Conservatives voted to abstain on a report from the Women’s Rights and Gender Equality Committee intended to look at ways to close the gender pension gap, i.e. the difference between the average pre-tax income received as a pension by women and that received by men.
To be clear, we recognise that a gender pension gap exists and supporting measures at EU level to address this problem can be of value. In fact, there are number of sensible suggestions in this report relating to the pooling of best practice and improved data collection to help to identify policy challenges.
However, we chose to abstain because, despite the best efforts of the Rapporteur, wording was adopted that goes beyond the scope of report by casting judgement on different types of social security and pension systems. As clearly stated elsewhere in the report, these areas are the sole responsibility of Member States.
In a similar vein, whilst the Commission has competence in relation to equality, we cannot support calls for the EU to adopt social protection measures. Moreover, well-intentioned references to unisex life tariffs often lead to unintended consequences for industry and, as a result, increased costs for consumers.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand