Ricardo CORTÉS LASTRA : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Formand 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Næstformand 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Udviklingsudvalget
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om de fremtidige forbindelser mellem EU og ASEAN  
- DEVE_AD(2013)514618 -  
-
DEVE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om FN's "Zero Hunger Challenge"  
- P7_DCL(2013)0004 - Bortfaldet  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 112 - 15-07-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse