Indrek TARAND : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sõltumatu (Estland)

Næstformand 

 • 08-11-2016 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 14-07-2014 / 23-10-2018 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 06-10-2016 / 07-11-2016 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-11-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol  
- BUDG_AD(2016)585760 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau  
- BUDG_AD(2015)546724 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner  
- CONT_AD(2018)622320 -  
-
CONT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed")  
- BUDG_AD(2018)619094 -  
-
BUDG 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af snyd med kilometertællere på brugtbilsmarkedet  
- P8_DCL(2016)0030 - Bortfaldet  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 147 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om forbedring af hastesamarbejdet om at finde truede, savnede børn og om forbedring af børnealarmmekanismer i EU's medlemsstater  
- P8_DCL(2016)0007 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Dato for vedtagelse : 02-05-2016
Underskriftsliste : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Antal underskrifter : 465 - 02-05-2016
Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger  
- P8_DCL(2015)0052 - Bortfaldet  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse