• Luigi   BERLINGUER  

Luigi BERLINGUER : Skyggeordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
UDTALELSE om gennemførelse af Lissabontraktaten med hensyn til Europa-Parlamentet  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
UDTALELSE om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF  
- JURI_AD(2013)514663 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer  
- JURI_AD(2013)508205 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 1093/2010  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber  
- ITRE_AD(2012)496381 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden  
- ITRE_AD(2012)496380 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- JURI_AD(2012)489509 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- JURI_AD(2012)483736 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation  
- JURI_AD(2012)483732 -  
-
JURI