Luigi BERLINGUER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italien)

Næstformand 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
  • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Retsudvalget

Medlemmer 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Retsudvalget
  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked  
- ITRE_AD(2013)508223 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde  
- JURI_AD(2013)500627 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet)  
- JURI_AD(2012)486178 -  
-
JURI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
UDTALELSE om gennemførelse af Lissabontraktaten med hensyn til Europa-Parlamentet  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
UDTALELSE om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse