Kristiina OJULAND : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estland)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 194 og artikel 162, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 52a

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 205a

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 53, artikel 54, bilag V

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 133

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om uddannelse og religiøs forskelsbehandling i Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Bortfaldet  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Åbningsdato : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal underskrifter : 56 - 05-07-2012
Skriftlig erklæring om Camp Ashraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Vedtaget  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Åbningsdato : 06-10-2010
Frist : 20-01-2011
Dato for vedtagelse : 25-11-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0452
Antal underskrifter : 401 - 25-11-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand