Michel DANTIN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013  
- A8-0397/2018 -  
-
ENVI 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne  
- ENVI_AD(2018)618208 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer  
- ENVI_AD(2016)587801 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) FR  
 

Le présent rapport porte sur le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui, avec une finalisation prévue pour 2038, fait partie des conditions inscrites dans l’accord d’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne. Considérant que le budget alloué ainsi que les actions mises en œuvre sont cohérents avec l’objectif de déclassement fixé par l’Union à l’horizon 2038, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) FR  
 

Le rapport souligne le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les investissements publics à forte valeur ajoutée. Considérant que la BEI a permis, lors de l’année 2017, de combler certains manquements en termes d’investissement et de réduire, de par son activité, les inégalités au sein de l’Union, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) FR  
 

Le présent rapport aborde le sujet des milliers d’œuvres d’art volées au cours de pillages en période de guerre qui attendent encore d’être restituées à leur propriétaire respectif. Ce rapport exhorte la Commission à développer des principes communs concernant l’accès à des archives publiques ou privées contenant des informations sur l’identification des propriétaires. Considérant qu’il est important de faciliter l’accès à ces informations afin de pouvoir restituer les œuvres d’art à qui de droit, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om e-sundhed  
- P8_DCL(2015)0012 - Bortfaldet  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Åbningsdato : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal underskrifter : 68 - 07-07-2015
Skriftlig erklæring om fødevarespild  
- P8_DCL(2015)0001 - Bortfaldet  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Åbningsdato : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal underskrifter : 179 - 17-04-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse