• Svetoslav Hristov   MALINOV  

Svetoslav Hristov MALINOV : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung - 8. Wahlperiode 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Gemeinsame Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie Haushaltsvorschriften für diese Fonds (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) BG  
 

Това безспорно е добрата новина от Страсбург тази седмица, която обаче не е успех за България. Защо е този парадокс? Държавата ще получи над 1,5 милиарда евро повече от европейските фондове за сближаване и намаляване на неравенството и изостаналостта на своите региони. На фона на общото намаляване на средствата, ние получаваме сериозно увеличение. Това е категорично доказателство, че България не е скъсила дистанцията и продължава да изостава от повечето развити европейски държави.
Опасявам се, че ще сме „абонирани“ за тези фондове и през следващите години. Истината е, че нямаме конкуренция в борбата за тези средства. Можем да убедим всекиго в това колко е нисък стандартът на живот в България и колко са ни необходими тези пари. Най-слабо развитите региони в ЕС са в Северозападна България. Допуснахме грешката нашата държава да се движи на различни скорости и без европейска помощ не можем да се справим сами. Надявам се в бъдеще тези средства да ни бъдат отказвани с аргумента, че вече нямаме нужда от тях, както нямат нужда и повечето държави членки.

Kraftfahrzeugversicherung (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) BG  
 

На 13 февруари в пленарна зала гласувахме измененията на европейските правила за застраховката „Гражданска отговорност“ на превозните средства. Тази застраховка е изключителна важна, както за притежателите на МПС, така и за всички останали, участващи в движението по пътищата, които биха могли да пострадат при произшествие.
Последната актуализация на Директивата относно застраховката „Гражданска отговорност“ беше преди 10 години, така че определено има нужда от подобрения, за да се отрази днешната действителност. С тези поправки се цели да се защитят правата на пострадалите при пътно-транспортно произшествие, осуетяване на ползването на коли без застраховки, както и еднаквото отношение към притежателите на полици от различни държави – членки на ЕС.
Шофирането без застраховка се превръща във все по-сериозен проблем, което води до повишаване на застрахователните премии както на неизрядните, така и на изрядните шофьори. Новото законодателство позволява на страните членки да осъществяват трансгранични проверки чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и при нужда, да налагат санкции. С новите правила ще се гарантира, че минималните застрахователни суми съответстват на променящата се икономическа действителност, както и че пострадалите в пътно произшествие ще получат реално обезщетението си за причинени телесни или имуществени вреди.

Strategien zur Integration der Roma (B8-0098/2019) BG  
 

Гласуването на този текст в пленарна зала е поредното доказателство, че въпросът как успешно да приобщим ромите в нашето общество не е само български, а общоевропейски проблем. Със сигурност особен успех в България няма, а споровете се изострят периодично с наближаването на избори. Свидетели сме на политическо говорене, което не предлага решения, а цели да спечели влияние от създаването на напрежение и противопоставянето на една обществена група срещу друга. Повтаря се грозният сценарий пенсионери срещу хора с увреждания, само че сега е „българи срещу цигани“.
Винаги съм твърдял, че образованието ще извади тези хора от мизерията и зависимостите, и продължавам да работя в тази насока. Ето защо подкрепям предложенията за ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг срещу преждевременното напускане на училище.

Nachhaltige Verwendung von Pestiziden (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) BG  
 

Преди десет години в ЕС се прие Директивата относно устойчивата употреба на пестициди, която да снижи рисковете за човешкото здраве и последиците върху околната среда. Сега е повече от ясно, че ЕС трябва да действа бързо, за да гарантира реалното намаляване на зависимостта от пестициди.
Ето защо на 12 февруари подкрепих, заедно с голямо мнозинство от колегите ми евродепутати, доклад за прилагането на въпросната Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди. С това гласуване държавите – членки на ЕС са призовани да бъдат активни и отговорни в залагането на цели за краткосрочно и дългосрочно намаляване на селскостопанската употреба на пестициди. Всяка страна членка следва да съставя ясно определени годишни цели за намаляването им и да прилага естествени пестициди в случаите, когато това е възможно. Целта е през 2020 година употребата на продукти за защита на растенията да няма никакви вредни за човека и природата последствия.

Aufstellung des Programms „InvestEU“ (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) BG  
 

Една от довършителните задачи на евродепутатите броени месеци преди европейските избори беше гласуването на InvestEU – новия инвестиционен инструмент на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Разширявайки обхвата на „плана Юнкер“, под шапката на този инструмент се събират различни финансови програми, чиято цел е да се ускори заетостта чрез създаването на нови работни места, както и да бъдат увеличени инвестициите и иновациите в Европа. Пакетът „InvestEU“ поставя особен акцент на устойчивостта – 40% от мерките в него са обвързани с климатични цели по силата на Парижкото споразумение относно изменението на климата. С колегите гласувахме за увеличение (спрямо предложението на Комисията) на гаранцията на бюджета на ЕС и за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС. Четири са основните насоки на InvestEU: устойчива инфраструктура; изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и умения. Така Комисията и Парламентът положиха една добра основа за икономическото развитие в Съюза в краткосрочен и средносрочен план.

Rückkehrausweis der EU (A8-0433/2018 - Kinga Gál) BG  
 

С огромно мнозинство в пленарна зала беше гласувано предложението за директива относно временния документ за пътуване на ЕС. Подкрепих това предложение, тъй като правото на равно третиране по отношение на консулска защита е едно от основните специфични права, които ЕС гарантира на своите граждани. Гражданите на ЕС имат право да потърсят помощ от консулството или посолството на всяка държава – членка на ЕС, когато са извън границите на Съюза и тяхната държава не е представена със съответните институции в конкретното място на пребиваване. Държавите членки са длъжни да оказват помощ на „непредставените“ граждани по същия начин и при същите условия, при които помагат и на собствените си граждани.
Един от начините да се съдейства на тези граждани е издаването на временни документи за пътуване. Това са документи, които се издават на гражданите, чиито лични документи или паспорти са изгубени или откраднати. Те са им необходими, за да могат да се приберат у дома. За тази цел е необходимо да се актуализират правилата за издаване на временните документи, както и самият им формат. Разбира се, в новия формат ще да се вземат предвид всички възможни мерки за сигурност и защита срещу фалшификация.

Autonomes Fahren im europäischen Verkehrswesen (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) BG  
 

Замърсяването на въздуха, задръстеният трафик и високият брой жертви на пътя вече са ежедневие в големите градове. Ако преди време личният автомобил беше символ на свобода и автономност, сега той започва да се асоциира все повече със стрес и допълнителни грижи. Производителите много добре знаят това и техните отдели за изследвания и иновации отдавна работят върху решенията на тези проблеми. Едно от тях е пълната автоматизация в управлението на автомобила. Системите за помощ на водача, като системата за предупреждение при напускане на лентата и автоматичните аварийни спирачки, вече доказаха своята ефикасност. В някои градове са въведени свързани самоуправляващи се микробуси и влакове. Благодарение на новите технологии пълната автоматизация вече е възможна и въпросът е доколко и кога искаме да я въведем. Разбира се, че в момента инфраструктурата на градовете не е подготвена за това. Не е подготвена и правната ни уредба (кой ще поеме отговорността в случай на произшествие) за такава голяма промяна. Но също така е ясно, че САЩ, Япония, Корея и Китай няма да чакат Европа. Европейският автомобилен сектор няма право на грешки и затова дебатът по тези въпроси е повече от навременен. Ето защо подкрепям този доклад, както и това средствата за научни изследвания да бъдат увеличени.

WTO: Wie geht es weiter? (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) BG  
 

С огромно мнозинство (74%) в пленарна зала подкрепихме предложението за резолюция, разглеждащо бъдещата модернизация на Световната търговска организация (СТО). Смятам, че е необходимо да се погледне смело напред и да се намери начин за преодоляване на затрудненията, пред които днес е изправена СТО. Необходими са мерки, които да помогнат на системата да се справи с предизвикателствата на световната икономика. В този процес, вярвам, водещата роля следва да е на Европейския съюз, който винаги е отстоявал правилата на многостранната търговска система.
Реформирането на СТО трябва да се фокусира върху няколко ключови области: законодателната рамка; електронната търговия; субсидиите и държавните предприятия. Прозрачността също е ключов фактор при осигуряването на сигурна търговска среда. За модернизирането на СТО е необходимо да се вземе предвид и фактът, че диференциацията между развитите и развиващите се страни не отразява икономическата реалност. Бързо развиващите се страни трябва да се нагърбят по-сериозно с техния дял отговорност.

Bericht 2018 über Serbien (A8-0331/2018 - David McAllister) BG  
 

Днес приехме доклада за Сърбия в пленарна зала с 503 гласа „за“, срещу 85 гласа „против“ и 47 „въздържал се“. С моя глас подкрепих текста, който акцентира върху това, че Сърбия трябва да приведе външната си политика и политиката си за сигурност по отношение на Русия в съответствие с тази на Европейския съюз. Загриженост в Брюксел буди и фактът, че Сърбия поддържа военно сътрудничество със страни като Русия и Беларус. Докладът отбелязва бавен напредък по ключовите реформи в областите на съдебната система, публичната администрация, борбата с организираната престъпност и корупцията. Влошено е положението във връзка със свободата на изразяване и независимостта на медиите. Сърбия официално започна преговори за присъединяване към Европейския съюз през 2014 г. Страната е отворила 14 от общо 35 преговорни глави. Една от най-трудните несъмнено е посветена на нормализирането на отношенията с Косово.

Bericht 2018 über das Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) BG  
 

След едностранното обявяване на независимостта си през 2008 г. пред Косово се отвори ясна европейска перспектива. Напредъкът зависи обаче първо от нормализирането на отношенията със Сърбия и признаването на Косово от всички държави – членки на Европейския съюз. Припомням, че пет държави от ЕС не са признали независимостта на страната - Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания. Съюзът многократно е показвал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово, но ако трябва да сме честни, на този етап нерешените проблеми са много сериозни: бавни темпове на изпълнение на основните реформи и процъфтяваща сива икономика. Косово е и единствената държава от Западните Балкани, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в Шенгенското пространство. Гласувах „за“ този доклад, с който призоваваме Косово да положи още повече усилия. Текстът беше приет с 393 гласа в подкрепа, срещу 139 гласа „против“ и 71 „въздържал се“.

Bericht 2018 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) BG  
 

Въпреки че референдумът от 30 септември не достигна нужната избирателна активност, той показа, че има обществена подкрепа за промяна на името на страната на Република Северна Македония. С колегите в Европейския парламент приветстваме решението на парламента в Скопие, което отваря вратата за преговори за присъединяване на страната към НАТО и Европейския съюз. Ето защо гласувах в подкрепа на представения доклад за страната. Текстът бе приет с 470 гласа „за“, срещу 116 гласа „против“ и 46 „въздържал се“. Искам да обърна внимание и на призива на Европейския парламент към унгарските власти да екстрадират бившия македонски премиер Никола Груевски, който е осъден за злоупотреба с власт и му е наложена присъда от две години лишаване от свобода.

Bericht 2018 über Albanien (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) BG  
 

Политиката за разширяване се разглежда в Брюксел като стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността на Европейския съюз. Днес приехме доклада за европейската интеграция на Албания с 459 гласа „за“, срещу 112 гласа „против“ и 62 „въздържал се“. Моят глас бе в подкрепа на текста. Албания подаде официално кандидатурата си за членство през 2009 г. и има статут на страна кандидатка с решение на Европейския съвет от юни 2014 г. Европейската комисия определи пет ключови области, които се нуждаят от реформи преди всяка следваща стъпка към интеграция. Това са съдебната система, публичната администрация, борбата с корупцията и организираната престъпност и защитата на правата на човека. Преговорите за присъединяване все още не са започнали, като Съветът обмисля да ги отвори през юни 2019 г. в зависимост от състоянието на процеса на реформи. Днешният доклад отбеляза, че е постигнат напредък, но и не забрави да подчертае бавното и неефикасно правосъдие, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава, както и тромавите регулаторни процедури, които действат възпиращо по отношение на инвестициите в страната.

Bericht 2018 über Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) BG  
 

Гласувах „за“ позицията на Европейския парламент по тазгодишния доклад на Европейската комисия за Черна гора. Текстът бе приет с 484 гласа в подкрепа, срещу 80 гласа „против“ и 63 „въздържал се“. Преговорите със страната започнаха през юни 2012 г. Черна гора е най-напредналият кандидат по пътя на присъединяването към Европейския съюз, като 31 глави са отворени от общо 35. Запазва се и вероятността страната да успее да изпълни целта за присъединяване през 2025 г., както е предложено в стратегията на Европейската комисията. Присъединявам се към призивите до политическото ръководство на Черна гора да се съсредоточи върху оставащите реформи, за да реши трайно проблемите с правовата държава, свободата на медиите, корупцията, прането на пари и организираната престъпност. Напредък на Черна гора в тези области ще означава гарантиране на стабилността, мира и просперитета в Западните Балкани и целия регион.

Entwicklungshilfe der EU für das Bildungswesen (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) BG  
 

Незаконодателната резолюция, приета днес с голямо мнозинство, настоява за допълнителен финансов ангажимент за помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието.
Основните акценти са върху преструктурирането и осъвременяването на образователните системи, както и подобряването на тяхната синхронизация. Предложени са мерки за справяне с някои актуални проблеми: намаляване на грамотността на учениците; явлението „изтичане на мозъци“; липсата на необходимата училищна инфраструктура и др.
Присъединявам се към призивите за партньорство, защото „образованието не може да чака“.

Digitalisierung für die Entwicklung: Armut mit Technologie bekämpfen (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) BG  
 

В края на 2017 г. Съветът на ЕС прие заключенията си за цифровизацията и намаляването на бедността чрез технологиите. Докладът, разработен от колегата Богдан Вента, е изцяло в унисон с тези заключения, поради което го подкрепих. Гласуването мина с мнозинство от над 75 % в подкрепа на предложението.
Когато говорим за цифровизация, трябва да имаме предвид, че при нея има изключително много възможности за устойчиво развитие, за растеж, за предоставяне на нови услуги, а оттук – и за осигуряване на нови работни места. Тя би могла да допринесе за напредък в някои области като управление, образование, здравеопазване, върховенство на закона, селско стопанство и равенство на половете. Цифровизацията е глобална и засяга всички сфери на нашия живот. Свидетели сме как интернет ни помага да упражняваме все по-ефективно нашите права.
Все още по света има хора, които нямат никакъв достъп до интернет. Тази липса е сериозна пречка пред развитието на цели общества. Преодоляването на цифровото разделение трябва да играе централна роля във всички политики за развитие. Постигането на целите за устойчиво развитие изисква усилия и действия на всички държави (развитите и развиващите се).

Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) BG  
 

В пленарна зала подкрепих предложението на Европейската комисия за насърчаване на чисти пътни превозни средства, воден от разбирането, че поетите ангажименти от страна на ЕС на конференцията за климата в Париж от 2015 г. трябва да се изпълняват. Вредните за здравето и околната среда емисии на замърсителите на въздуха от транспорта трябва възможно най-скоро да бъдат съществено намалени. Това може да се постигне с мерки, които подкрепят преминаването към други видове обществен транспорт и чрез обществени поръчки за екологично чисти превозни средства.
Предложената директива за насърчаване на чисти превозни средства е една от шестте инициативи от пакета „Чиста мобилност“, представен от Европейската комисия през ноември миналата година. С настоящите изменения се определят общи стандарти за обществените поръчки, с цел да се подпомогне мобилност с ниски емисии. Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем, покупката на изплащане и преоборудването на превозни средства за обществения пътен транспорт.
С моя вот подкрепих новите мерки за по-нататъшно развитие на обществения транспорт като един от най-бързите и икономически ефективни начини за ограничаване на броя на превозните средства по пътищата и подобряване на качеството на въздуха.

Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) BG  
 

На последната пленарна сесия в Страсбург подкрепих предложението да се използва информационната система на Шенген за екстрадирането на нелегално пребиваващи граждани на трети държави. Употребата на тази информационна система ще наложи безпрецедентна и прецизна комуникационна мрежа между държавите членки, която ще синхронизира техните решения по екстрадиране на граждани на трети държави. От огромна важност е да се увеличи процентът на успешно завърнали се в държавите си емигранти, защото в момента тази политика на Съюза не е ефективна. По данни за 2015 г., от над 530 000 незаконно пребиваващи емигранти, едва 42% са напуснали територията на Съюза.
За мен е ключово да бъде постигнато споразумение по въпроса за нелегалното пребиваване и екстрадиране на емигранти, които не са граждани на ЕС. Трябва да бъде гарантирана по-голяма ефективност при употребата на новата информационна система, за да се запази публичното доверие в разрешаването на тези актуални проблеми.

Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) BG  
 

Миналата седмица, заедно с колегите от ЕНП, успешно подкрепихме предложената Директива за хармонизиране на акциза върху алкохола и алкохолните напитки. През последните години остарялата законодателна рамка не може да поддържа темпото на предизвикателствата и възможностите, предлагани от новите технологии и постижения в алкохолната индустрия.
Съществуващите проблеми биват неефективно третирани и пораждат редица затруднения, най-вече пред средните и малките предприятия. Твърде голям процент са вече и опитите за укриване на данъци и други видове измами. Наясно съм, че целите, които си поставяме, не могат да бъдат напълно изпълнени от всички държави членки. Затова смятам, че хармонизирането на ниво ЕС е правилната посока на действие. Разбира се, това ще бъде възможно само при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Rolle der Mitarbeiterbeteiligung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt (A8-0293/2018 - Renate Weber) BG  
 

Искам да обърна внимание на успешно гласувания в Страсбург доклад за стимулиране на финансовото участие на служителите в Европа. Статистиката, с която разполагаме в Европейския парламент, показва недвусмислено, че фирмите, които предоставят на служителите си дял от капитала, са и тези, които създават повече работни места, чиито служители-акционери получават по-добро заплащане и натрупват повече пенсионни активи.
За съжаление техният дял в Европа е все още относително малък - 32% от дружествата в ЕС осигуряват схеми за финансово участие на служителите си. Причините за ниския процент са липсата на подходяща нормативна рамка в много от държавите членки и недостатъчната осведоменост на работници и работодатели за ползите, що се отнася до икономически растеж и социална защита.
Дяловото участие на служителите в собствеността има срит потенциал за европейската икономика, който може да се развие.

Strategiepaket für die öffentliche Auftragsvergabe (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) BG  
 

На изминалата пленарна сесия в Страсбург бе обсъден доклад относно стратегията за обществените поръчки, впоследствие приет без особени различия между политическите групи в Европейския парламент. Основен момент бе призивът на Парламента към държавите членки да ускорят иначе бавните стъпки по транспонирането на директивите от 2014 г. в областта на обществените поръчки. Европейската комисия също бе призована да зададе насоки за улесняване на страните в този процес.
Все по-очевидна става нуждата обществените поръчки да бъдат способ за постигане на устойчив, зелен и приобщаващ растеж, като при това водещ критерий в процедурите да не бъде най-ниската предложена цена в ущърб на качеството. С цел приобщаване трябва да се следи прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и да бъде приет Европейски етичен кодекс за обществените поръчки.
Друг важен елемент от доклада е стимулирането на участие от страна на малките и средни предприятия – ключова стъпка, нужна за една по-конкурентна среда. Не на последно място, Европейският парламент твърдо застава зад позицията си за дигитализиране на целия процес на обществените поръчки – от първата до последната стъпка.