Mark DEMESMAEKER : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Mitglied
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Mitglied des Vorstands
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Mitglied des Vorstands

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgien)

Stellvertretender Vorsitzender 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Unterausschuss Menschenrechte
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Australien und Neuseeland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Verkehr und Tourismus
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Sonderausschuss für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport inner- und außerhalb der EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
STELLUNGNAHME zu dem Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Europäischen Union: Zeit zu handeln!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Beschluss zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Einwand gemäß Artikel 106 GO: Genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zu barrierefreien städtischen Räumen und inklusiven Städten für alle  
- P8_DCL(2016)0083 - Hinfällig  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 68 - 13-12-2016
Schriftliche Erklärung zu Maßnahmen gegen Organentnahmen bei Gefangenen aus Gewissensgründen in China  
- P8_DCL(2016)0048 - Mit Mehrheit abgeschlossen  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Fristbeginn : 27-04-2016
Fristablauf : 27-07-2016
Tag der Annahme : 27-07-2016
Liste der Unterzeichner : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Anzahl der Unterzeichner : 414 - 27-07-2016
Schriftliche Erklärung zu dem Europäischen Honigfrühstück und dem Weltbienentag  
- P8_DCL(2016)0033 - Hinfällig  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Fristbeginn : 11-04-2016
Fristablauf : 11-07-2016
Anzahl der Unterzeichner : 224 - 12-07-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen