Jan KELLER : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament - Mitglied

Nationale Parteien  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Tschechien)

Mitglied 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Kanada
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Stellvertreter 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Berichte – als Schattenberichterstatter(in) 
Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zur Bewertung der EU-Jugendstrategie 2013–2015  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

Die Lage in Ungarn (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) CS  
 

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Beschluss über die Aufnahme von interinstitutionellen Verhandlungen: Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) CS  
 

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zur Verhinderung der Verwendung von Blei  
- P8_DCL(2016)0106 - Hinfällig  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Fristbeginn : 03-10-2016
Fristablauf : 03-01-2017
Anzahl der Unterzeichner : 94 - 04-01-2017
Schriftliche Erklärung zur Beschilderung der letzten Ausfahrten vor Mautstraßen  
- P8_DCL(2016)0025 - Hinfällig  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Fristbeginn : 11-04-2016
Fristablauf : 11-07-2016
Anzahl der Unterzeichner : 70 - 12-07-2016
Schriftliche Erklärung zum Schutz von Menschen mit Behinderungen und zur besseren Anerkennung und Harmonisierung von mit Behinderungen in Zusammenhang stehenden Rechten, Maßnahmen und Instrumenten zwischen den Mitgliedstaaten  
- P8_DCL(2014)0012 - Hinfällig  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Fristbeginn : 20-10-2014
Fristablauf : 20-01-2015
Anzahl der Unterzeichner : 82 - 21-01-2015

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen