• Iveta   GRIGULE-PĒTERSE  

Iveta GRIGULE-PĒTERSE : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung - 8. Wahlperiode 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) LV  
 

. – Balsoju PRET, jo ir jāstiprina ES robežas, jāsūta atpakaļ jau šobrīd nelikumīgi iebraukušie migranti, nevis jāveicina jauns migrācijas vilnis ar dalībvalstīm uzspiestām obligātajām uzņemšanas kvotām.

Die Lage der Rechtstaatlichkeit und der Demokratie in Polen (B8-0594/2017, B8-0595/2017) LV  
 

Balsoju PRET šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Polijā šobrīd ir pietiekami korekta situācija un neuzskatu, ka būtu jāmētājas ar deklarācijām.

Terrorismusbekämpfung (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) LV  
 

Balsoju par, jo pēdējo gadu teroristiskie draudi apliecina, ka cīņai pret terorismu ir nepieciešama plašāka un stingrāka pieeja. Šis rezolūcijas priekšlikums paredz dalībvalstu ciešāku iesaisti un tiesību aktu izmaiņas, lai kriminālvajāšanu varētu sākt par plašāku darbību spektru, kas saistīts ar terorisma darbībām.

Verstärkter Abgleich mit den relevanten Datenbanken an den Außengrenzen (A8-0218/2016 - Monica Macovei) LV  
 

Atbalstīju šo rezolūcijas projektu, jo ES iedzīvotāju un dalībvalstu iekšējā drošība ir prioritāte. Šis rezolūcijas projekts paredz papildus pārbaudes uz ES ārējām robežām, vienlaicīgi respektējot cilvēku cieņu un tiesības. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus, dalībvalstīm jāsadarbojas ciešāk informācijas un datu apmaiņā.

Europäische Cloud-Initiative (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) LV  
 

Atbalstīju šo rezolūciju, jo datu izmantošana ir ļoti svarīga Eiropas zinātnes un rūpniecības digitalizācijai, jaunu tehnoloģiju attīstībai un jaunu darba vietu izveidei. Ņemot vērā to, ka ES mākoņdatošanas jauda ir nepietiekama un ievērojama zinātnisko datu infrastruktūras sadrumstalotība, šo jomu ir jāattīsta, lai ES padarītu par pasaules mēroga pētniecības centru.

Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) LV  
 

Balsoju par, jo ES atrodas sarežģītā posmā gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā, tāpēc šobrīd nepieciešama ieguldījumu politika, kas būs iedzīvotāju interesēs. Lai veicinātu sekmīgu ekonomisko izaugsmi, nepieciešama vienkāršošana finansējuma piekļuvē un kohēzijas politikas īstenošanā jāņem vērā katra reģiona īpašās vajadzības.

Luftfahrtstrategie für Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) LV  
 

Ņemot vērā to, ka aviācijas nozare uzskatāma par spēcīgu ekonomiskās izaugsmes, darba vietu radīšanas un tirdzniecības dzinējspēku ES, atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, kas paredz aviācijas nozares ekonomiskā potenciāla izmantošanu, vienlaicīgi ievērojot vides strandartus un drošības uzlabošanu.

Verzögerte Umsetzung der operationellen Programme der ESI-Fonds – Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik und das künftige Vorgehen (B8-0149/2017) LV  
 

Ņemot vērā to, ka ES reģionos vēl joprojām ir ekonomiskā un sociālā atšķirība, un investīciju fondu regulas pieņemtas novēloti, atbalstīju šo rezolūciju. Rezolūcija paredz dalībvalstu ciešāku sadarbību un efektīvāku un ātrāku investīciju fondu īstenošanu, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un darba vietu radīšanu, kas ir svarīgi kohēzijas politikas īstenošanā.

Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit EU/Mongolei (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) LV  
 

Ņemot vērā Mongolijas centienus demokrātijas progresa un tiesiskuma nostiprināšanā, kā arī ES un Mongolijas draudzīgās un konstruktīvās attiecības, balsoju par. Partnerības un sadarbības nolīgums ar Mongoliju veicinās Mongolijas turpmāko attīstību gan valsts pārvaldes, gan ekonomikas sektorā, kā arī stiprinās ES un Mongolijas ekonomiskās un politiskās saites.

Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen (Anhang „Erfasste Waren“) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) LV  
 

Atbalstīju šo rezolūcijas projektu, kas paredz līguma uzlabojumus par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem, pielāgojot to jaunajām izmaiņām. Līgumiem, kas noslēgti daudzus gadus iepriekš, jābūt uzlabotiem, ņemot vērā izmaiņas pasaules tirdzniecības praksē.

Kosteneffizienz von Emissionsminderungsmaßnahmen und Investitionen in CO2-effiziente Technologien (A8-0003/2017) LV  
 

Ņemot vērā klimata izmaiņas, atbalstīju šo priekšlikumu. Uzskatu, ka klimata problēmu risināšanai jābūt maksimāli efektīvai un pēc iespējas minimāli jānoslogo uzņēmumu, kurus skar šis jautājums.

Bericht 2016 über Albanien (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) LV  
 

Ņemot vērā Albānijas progresu ar ES saistītu reformu jomā un vēl pastāvošos izaicinājumus valsts pārvaldē un ekonomikas jomā, atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu. ES un Albānijas sadarbība paredz reformas valsts pārvaldē, tieslietu sistēmā, ekonomikas un sociālajā jomā, kas nepieciešamas, lai Albānija sasniegtu ekonomisko un politisko stabilitāti.

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) LV  
 

Ņemot vērā Bosnijas un Hercegovinas progresu valsts pārvaldes attīstībā un vēl esošos izaicinājumus, atbalstīju rezolūcijas priekšlikumu, jo šī sadarbība ar ES ir ceļš uz ekonomikas atjaunošanu un modernizāciju, kas radīs jaunas darba vietas un veicinās sociāli taisnīgu un stabilu ekonomikas izaugsmi.

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Jahreswachstumsbericht 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) LV  
 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju ES, ka dažās dalībvalstīs ir ļoti liels publiskā un privātā sektora parāds, ka ES konkurētspēja pasaules mērogā ir nepietiekama, atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, kas paredz reformas un investīcijas dažādās nozarēs, lai veicinātu ES ekonomikas izaugsmi un mazinātu bezdarbu.

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: beschäftigungs- und sozialpolitische Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) LV  
 

Balsoju par, jo ES vēl joprojām pastāv nestabila situācija darba tirgū. Rezolūcijas priekšlikums paredz jauniešu bezdarba mazināšanu, piekļuvi darba tirgum personām ar invaliditāti un palīdzību veciem darba ņēmējiem ilgāk būt aktīviem un sagatavoties pensijai, ieguldot sabiedrības veselības veicināšanā. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus, jāizveido un jāattīsta partnerība starp iesaistītajām pusēm un iestādēm.

Binnenmarktsteuerung innerhalb des Europäischen Semesters 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) LV  
 

Vienotais tirgus ir viens no ES stūrakmeņiem, kas radījis ietaupījumus un jaunas iespējas uzņēmējiem, kā arī piedāvājis lielāku izvēli un zemākas cenas patērētājiem. Atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, jo vienotā tirgus pārvaldībai jābūt efektīvai, jābalstās uz jaunākajiem datiem.

Bankenunion – Jahresbericht 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) LV  
 

Ņemot vērā to, ka banku savienības izveide ir neatņemama monetārās savienības daļa, un to, ka finanšu stabilitāte joprojām ir apdraudēta, atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, kas paredz veikt pastiprinātu banku uzraudzību un ciešāku uzraugošo iestāžu sadarbību, lai laicīgi noteiktu riskus un nodrošinātu godīgu konkurenci un finanšu stabilitāti. Jāatzīmē, ka rezolūcijas priekšlikums virza uz to, lai izbeigtu banku glābšanu, ko finansē nodokļu maksātāji.

Biologische Pestizide mit geringem Risiko (B8-0140/2017) LV  
 

Balsoju par, jo šis rezolūcijas priekšlikums paredz to, lai lauksaimniekiem būtu plašāks instrumentu klāsts, ar ko var aizsargāt savus kultūraugus visilgtspējīgāk, vienlaicīgi apmierinot patērētāju pieprasījumu pēc nekaitīgas un cenu ziņā pieejamas pārtikas. Ņemot vērā nozares attīstības tempus, Eiropas Komisijai pastāvīgi jāatjauno kritēriji, un dalībvalstīm jāapmainās ar informāciju un labo pieredzi.

Partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei EU/Cookinseln (A8-0010/2017 - João Ferreira) LV  
 

Balsoju par, jo nolīgums starp ES un Kuka Salām nodrošinātu ES kuģiem zvejas iespējas šajā Klusā okeāna reģionā. Jāatzīmē, ka minētais nolīgums sniegs labumu abām pusēm.

Partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei EU/Cookinseln (Entschließung) (A8-0015/2017 - João Ferreira) LV  
 

Atbalstīju šo ziņojumu, jo tas paredz ES kuģiem zvejas iespējas Kuka Salu zvejas zonā un veicināt ES un Kuka Salu sadarbību ilgtspējīgai zivju resursu izmantošanai. Pēc tam, kad netika pagarināti nolīgumi ar citām valstīm, šis nolīgums garantēs Eiropas klātbūtni Klusā okeāna austrumu daļā.