Bodil VALERO : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 183 GO

Europäische Bürgerinitiative (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 

Vi gröna ser mycket positivt på det europeiska medborgarinitiativet som ett verktyg för medborgare att uppmana kommissionen att ta fram förslag i viktiga frågor. Vi har valt att stödja det förslag som Europaparlamentet röstade om, eftersom det innehåller flera bra reformer som stärker medborgarnas delaktighet och engagemang i demokratiska processer. Förslaget säkerställer bland annat att organisatörerna bakom ett initiativ ska kunna registrera sig som en juridisk enhet, att personer som är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare ska ha rätt att stödja ett initiativ, att minimiåldern för att stödja ett initiativ kan sänkas till sexton år, och att det blir obligatoriskt för kommissionen och Europaparlamentet att följa upp medborgarinitiativ.
Vi beklagar däremot att parlamentets majoritet vill fasa ut de så kallade individual online collection systems (iOCS), där individer kan påbörja medborgarinitiativ. I plenum röstade vi för möjligheten att behålla iOCS. Vi anser dock inte att utfasningen påverkar individens möjligheter att påverka de europeiska institutionerna och deras arbete i den grad att vi skulle rösta emot hela förslaget eftersom medborgarinitiativ fortfarande kan startas via kommissionens plattform som också utvecklats till det bättre. Sammantaget tycker vi att reformerna stärker det europeiska medborgarinitiativet och därför röstade vi för dem.

Feststellungen und Empfehlungen des Sonderausschusses Terrorismus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank: Verrechnungs- und Zahlungssysteme (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Empfehlung an den Rat, die Kommission und die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin zu Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Präsidentschaftswahl in Venezuela (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Gleichstellung der Geschlechter in der Medienbranche in der EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) SV  
 

Detta initiativbetänkande är ett bra betänkande om den viktiga frågan om att förbättra jämställdheten i mediesektorn. Det finns allvarliga problem med jämställdheten inom mediesektorn och betänkandet innehåller flera goda förslag på åtgärder för att förbättra detta. Det finns dock enskilda formuleringar i texten som är problematiska ur ett yttrandefrihetsperspektiv, men det här är inte är ett lagstiftande betänkande. Sammantaget är helheten tydligt övervägande positiv och vi röstade för.

Entwurf einer Empfehlung im Anschluss an die Untersuchung zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (B8-0660/2017) SV  
 

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Stand der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich (B8-0538/2017, B8-0539/2017) SV  
 

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) SV  
 

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Terrorismusbekämpfung (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postanschrift 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M051
  1047 Brussels
   
  Contact data: