Edward CZESAK : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 183 GO

Zunahme neofaschistischer Gewalttaten in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji.

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Durchführung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) PL  
 

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft (A8-0195/2017 - Nicola Danti) PL  
 

Sprawozdanie zatytułowane „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się” zawiera wytyczne mające na celu wspieranie konsumentów, przedsiębiorstw i władz publicznych w odważnym angażowaniu się w gospodarkę dzielenia się bez konieczności proponowania zmian w prawodawstwie. Sprawozdawca przedstawił pozytywne aspekty, podkreślono wagę nowych możliwości, jakie stwarza gospodarka dzielenia się dla konsumentów i przedsiębiorstw, oraz jej znaczący wkład w kwestie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i innowacji. Sukces platform współpracy (takich jak Airbnb) oznaczał dla istniejących już na rynku podmiotów gospodarczych nowe wyzwania, przyczynił się jednak również do powstania nowych możliwości zatrudnienia. Konsumenci mogą czerpać korzyści z większej konkurencji, dostosowanych do potrzeb usług, szerszego wyboru i niższych cen. W sprawozdaniu nie zaproponowano przyjęcia nowych przepisów, lecz zwrócono się do państw członkowskich o wzmocnienie podejmowanych przez nie wysiłków na rzecz egzekwowania już obowiązujących przepisów oraz wezwano Komisję do podjęcia działań w celu ustanowienia ram egzekwowania przepisów, które to ramy stanowiłyby wsparcie dla państw członkowskich w czynionych przez nie staraniach, zwłaszcza w odniesieniu do dyrektywy usługowej i dorobku prawnego w zakresie prawa konsumenckiego. Uważam, iż obecnie istnieje jednoznaczna konieczność opracowania dalszych wytycznych dotyczących określenia skutecznych kryteriów rozróżniania między partnerami społecznościowymi a fachowcami, dzięki czemu partnerzy zaangażowani w świadczenie usług społecznościowych będą podlegać lżejszym wymogom prawnym. Również z tego względu zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego dokumentu.

Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) PL  
 

Sprawozdanie odnosi się do niedawnego komunikatu w sprawie platform internetowych będącego elementem agendy jednolitego rynku cyfrowego. Celem komunikatu było ogólne określenie priorytetów politycznych dotyczących platform internetowych w następstwie konsultacji publicznych i prac przygotowawczych przeprowadzonych przez służby Komisji. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia opinię Parlamentu na temat spraw i kwestii poruszonych w komunikacie. Niestety w sprawozdaniu znacznie odbiega się od nadrzędnego stanowiska wyrażonego w komunikacie, w myśl którego jako punkt wyjścia należy przyjąć założenie, że platformy internetowe nie wymagają nowego rozporządzenia, a gdyby było ono rozważane, należy je dobrze udokumentować, aby uniknąć niepotrzebnego ograniczania innowacji. W sprawozdaniu dąży się do interwencji w wielu różnych dziedzinach, włącznie z edukacją, regulacją rynku telekomunikacyjnego, gospodarką dzielenia się, prawami autorskimi, odpowiedzialnością pośredników i zwalczaniem fałszywych informacji. Ponadto we wszystkich przypadkach przewiduje się w nim również potrzebę nowych podejść regulacyjnych. Powyższe zapisy dążące do zwiększenia poziomu regulacji unijnej skłoniły mnie do zagłosowania przeciwko sprawozdaniu.

Humanitäre Lage in Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) PL  
 

Ponad dwa lata konfliktu pogrążyły Jemen w chaosie i doprowadziły do zgonu co najmniej 7800 osób (kolejne 44 tys. osób zostało rannych, a 18 milionów potrzebuje pomocy humanitarnej). Wojna domowa pozostawiła ten kraj na skraju „całkowitego załamania społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego”, przez co potrzebuje on pilnych działań międzynarodowych, które położą kres cierpieniu ludności jemeńskiej.
Niedawny wybuch epidemii cholery, z którym usiłują radzić sobie szpitale, również doprowadził do śmierci około 500 osób. Przez ostatnie dwa lata kraj został uwikłany w walkę między siłami lojalnymi wobec obecnego prezydenta Abd Rabbuha Mansura Hadiego, popieranego przez międzynarodową koalicję saudyjską, a sojusznikami ruchu rebeliantów Huti. Tymczasem Al-Kaida wykorzystała chaos, aby wzmocnić swoją obecność na południu i południowym wschodzie kraju. Niechęć głównych partii do przyjęcia ustępstw potrzebnych do ustanowienia pokoju, a nawet dyskusji na ich temat, ponosi winę za trwający konflikt i cierpienia cywilów. Istnieją poważne obawy dotyczące dalszego łamania praw człowieka, dochodzi m. in. do ataków na dziennikarzy i instytucje medialne, wymuszonych zaginięć, naruszeń Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, molestowania i zatrzymywania mniejszości religijnych oraz domniemanego wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych.
Z uwagi na charakter oświadczenia oraz bardzo trudną sytuację humanitarną w Jemenie, poparłem dokument w głosowaniu.

Statut und Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen (B8-0405/2017, B8-0406/2017) PL  
 

Rezolucja wynika z zadanego pytania ustnego i omawianych w marcu zmian w rozporządzeniu dotyczącym statutu i finansowania europejskich partii politycznych i fundacji (nr 1141/2014), którego pełną transpozycję / wdrożenie dopiero niedawno zakończono. W rezolucji wzywa się Komisję do dokonania przeglądu obowiązującego rozporządzenia. W trakcie prac w sprawozdaniu zawarto szereg propozycji dotyczących m. in. zmniejszenia zobowiązania do współfinansowania w wysokości 15 %, ograniczenie wkładów rzeczowych oraz wzmocnienie kontroli nad poszanowaniem podstawowych wartości UE przez europejskie partie polityczne.
Istnieją obawy, że część posłów może uważać, że oznacza to, iż europejskie partie polityczne powinny otrzymywać finansowanie jedynie w krajach proeuropejskich, co budzi moje poważne zaniepokojenie co do poszanowania wolności słowa i wyrazu oraz bezstronności finansowania. W związku z powyższym zagłosowałem przeciwko rezolucji.

Verbindliche Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL  
 

W dniu 20 lipca 2016 r. Komisja przyjęła pakiet środków mających przyspieszyć przechodzenie Europy na gospodarkę niskoemisyjną. Wśród wniosków ustawodawczych zawartych w tym pakiecie znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 (COM(2016)0482). Wniosek ten jest następstwem decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego (decyzja nr 406/2009/WE) ustalającej krajowe poziomy docelowe emisji dla państw członkowskich w sektorach nieobjętych EU ETS na lata 2013–2020. Wniosek uzupełnia wniosek Komisji z lipca 2015 r. dotyczący reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, gdyż ustanawia wiążące cele dla państw członkowskich w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030 w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów (sektory nieobjęte EU ETS).
Poza ustanowieniem zróżnicowanych krajowych celów redukcji emisji na 2030 r. (które uwzględniają produkt krajowy brutto każdego państwa członkowskiego, aby odzwierciedlić względną zamożność) we wniosku Komisji wprowadzono szereg instrumentów elastyczności. Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na jednak twarde zapisy mogące mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki, zagłosowałem przeciwko.

Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Rolandas Paksas (Artikel 150 GO) PL  
 

Mając na uwadze, iż prokuratura (dział walki ze zorganizowaną przestępczością i korupcją przy Prokuraturze Generalnej) oświadczyła, że Paksas jest podejrzany o przyjęcie łapówki za to, by sieć marketów Norfa mogła rozwijać się w Prenach, poparłem w głosowaniu zaproponowany wniosek. W tej kwestii bardzo doceniam stanowisko posła Paksasa, który nie ma niczego do ukrycia oraz chce, aby ta sprawa została w końcu wyjaśniona.

Notwendigkeit einer EU-Strategie zur Beendigung und zur Vermeidung des geschlechtsbedingten Rentengefälles (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) PL  
 

Różnica między średnim świadczeniem (brutto) w Unii Europejskiej wypłacanym kobietom z tytułu emerytury w porównaniu z takim samym świadczeniem wypłacanym mężczyznom wynosi 39,6% w kategorii wiekowej osób mających 65 lat i więcej. W procedowanym dokumencie wymaga się poprawy w zakresie oszacowywania tego zjawiska i informowania o nim w celu zmniejszenia nierówności w zakresie zdolności do odprowadzania składek emerytalnych. Projekt zaleca opracowanie narzędzi statystycznych w celu określenia przyczyn zróżnicowania emerytur ze względu na płeć oraz wzywa Komisję do przyjęcia zobowiązań, które pozwolą obywatelom mającym taką potrzebę na lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. Wzywa on również Komisję i państwa członkowskie do przeanalizowania, w jaki sposób większa elastyczność w systemie emerytalnym mogłaby zniwelować różnice w emeryturach ze względu na płeć.
W trakcie prac złożono wiele poprawek podkreślających znaczenie opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny, głównie dziećmi, lecz także osobami starszymi i niepełnosprawnymi członkami rodziny przy obliczaniu prawa do emerytury. Niestety wiele zaproponowanych zapisów dotyczących opinii jest mocno socjalnych. W związku z powyższym pomimo tak ważnych obszarów jakie porusza dokument podjąłem decyzję o wstrzymaniu się od głosu w głosowaniu.

Kontakt