Jaromír KOHLÍČEK : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 183 GO

Fazilität „Connecting Europe“ (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) CS  
 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) má za úkol propojit zásadní infrastrukturu všech regionů EU v odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky. Pokud má fungovat jednotný trh, tak jak předpokládá Lisabonská smlouva, musí být zajištěno toto propojení v reálném čase. Mobilita bez smrtelných obětí a emisí je hezkým ideálem, ale je vyloučeno, že by se v plánovacím období 2021–2027 povedlo, byť s pomocí částky přesahující 42 miliard EUR, tohoto cíle dosáhnout. Mimochodem, dosud se nepodařilo všeobecně zavést ani eCall, ani pravidelné přezkušování všech řidičů motorových vozidel. Právě tato dvě opatření by mohla přinést spolu se systémem doškolování největší zlom v počtu smrtelných úrazů na pozemních komunikacích. Přechod EU k inteligentní, udržitelné, inkluzivní, bezpečné a zabezpečené mobilitě je hezkým cílem. I zpráva uvádí vedle všech optimistických tvrzení, že zásadní podmínkou je dokončení sítí TEN-T koridorů. To ovšem připadá v úvahu až v roce 2050. V roce 2030 se po dokončení strategické páteřní sítě TEN-T předpokládá vedle vytvoření 7,5 miliónu pracovních míst i zvýšení HDP v tomto roce o 1,6 %. Napříč EU je však i nezbytné zřídit dobíjecí infrastrukturu a infrastrukturu pro vodíkové hospodářství, což není zmíněno. Přes jmenované nedostatky zprávu doporučuji k přijetí, vyjma části podporující armádní projekty.

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) CS  
 

Technologická změna a zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků je již řadu let hlavním směrem uvažování expertů zabývajících se silniční dopravou. Zvyšují se požadavky na infrastrukturu, zlepšují se bezpečnostní prvky jednotlivých vozidel. V prosinci 2016 byla zveřejněna zpráva Komise, přičemž pracovní dokument připojený k této zprávě předpokládá 19 možných regulačních opatření, která mají být účinná pro další snížení počtu dopravních nehod a jejich obětí. Veškeré toto snažení se soustřeďuje na zlepšení vztahu infrastruktury a zvýšení bezpečnosti vozidla, přesto statistiky jednoznačně říkají, že většina nehod je zaviněna člověkem – účastníkem silničního provozu. Tedy řidičem, cyklistou nebo chodcem. Některá opatření směřují k částečné eliminaci tohoto rizikového faktoru. Jedná se o automatické inteligentní systémy, které při instalaci ve vozidlech eliminují možné chyby řidiče. Technologický rozvoj infrastruktury ve spojení s vyspělými bezpečnostními prvky vozidel mohou do značné míry vyloučit většinu vážných nehod. Digitalizace, dekarbonizace a další inovativní cíle se vesměs týkají techniky. Ani tato zpráva se nesnaží provést základní průlom, kterým by bylo pravidelné proškolování a přezkušování řidičů. Přes tento nedostatek považuji zprávu za užitečnou a doporučuji její schválení.

Gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) CS  
 

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem je ve své podobě zcela dostačující pro původně uvažované účely. Protože zejména baltské státy, ale i někteří další politici EU považují za nutné znemožnit volný obchod se zemním plynem, a to pod vtipnou záminkou přílišné závislosti na jednom dodavateli, byla připravena ve zrychleném režimu tato změna původního jinak zcela srozumitelného a funkčního textu. Plynovod, který propojuje členské státy s třetími zeměmi, se stává objektem této směrnice. Veškeré změny, které z této teze vyplývají, mají za úkol umožnit vliv Komise na bilaterální dohody v oblasti dodávek plynu. I přes úsilí o urychlení přijetí změn dané směrnice se nepodařilo zastavit dnes rozjetý projekt, proto přichází tato změna v době, kdy její uplatnění nastávající plynová vedení – i to které, je ve výstavbě –, bude možné označit za retroaktivitu. Je zajímavé, že terminály pro zkapalněný plyn se ani ta původní, ani tato zpráva nikterak nezabývá. Zdá se, že u těchto zařízení zatím žádné problémy nenastaly, konec konců dodávky zkapalněného plynu do EU jsou řádově nižší než import zajišťovaný plynovody. S touto technickou novelou nejsou spojeny, kromě politických diskuzí, žádné otázky, a proto je možno ji přijmout.

Weiteres Vorgehen in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA-Region) nach dem Arabischen Frühling (A8-0077/2019 - Brando Benifei) CS  
 

Osm let po „arabském jaru“, po kterém následovala bezprecedentní agrese skupiny největších států EU a USA proti Libyi a v návaznosti na likvidaci iráckého režimu i snaha o podobné svržení vlády Bašára al-Asáda v Sýrii, EP nyní projednává zprávu, ve které se o těchto krvavých událostech vůbec nezmiňuje. Jak oporné pokrytectví! Oblast Blízkého východu a severní Afriky, tedy země Maghrebu a Mašreku a Izrael, mají všechny s EU smlouvy o spolupráci. Od roku 2015 probíhala revize evropské politiky sousedství, která se mimo jiné zabývala posouzením vývoje v regionu. Aktuálně projednávaná zpráva konstatuje, že se všemi zeměmi jsou uzavřeny dohody o přidružení k EU, ale vůbec se nezabývá stavem občanských práv v Libyi a v Palestině. Doslova tragickým příkladem nepochopení negativní role států EU na Blízkém východě je článek 54, který znovu důsledně odsuzuje všechna zvěrstva a porušování lidských práv, zejména ta, jichž se dopustili jednotky Asádova režimu a jeho spojenců. Chybí zde i jen náznak omluvy za podporu, kterou Islámskému státu a dalším teroristickým skupinám poskytovaly a nadále poskytují státy EU a USA. Vzhledem k uvedeným skutečnostem skupina GUE/NGL nemůže tuto zprávu přijmout.

Stand der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) CS  
 

Kouzlem nechtěného je velmi jednostranný pohled autorů velmi jednostranně pojatého usnesení EP o vztazích mezi EU a Ruskem. Je zajímavé, že ve zprávě se vůbec nezmiňují podivné podmínky existence ruskojazyčného obyvatelstva ve státech EU. Špičkou ledovce je existence celé skupiny lidí, kteří již po generace žijí a pracují stále v téže zemi, a přesto jsou neobčany. Tento stav je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, které formálně EU a její členské státy uznávají. V celé zprávě lze jen obtížně nalézat paragrafy, ze kterých by nebyla patrná chorobná rusofobie autorů. Například v odstavci 16 se vyjadřuje znepokojení nad možná stovkami miliard EUR, které jsou každoročně vyprány v EU ruskými společnostmi a jednotlivci. V této souvislosti dlužno podotknout, že ministři 28 států EU odmítli návrh černé listiny, která měla obsahovat seznam zemí, ve kterých s největší pravděpodobností probíhají finanční operace na podporu teroristických operací. Jaké pokrytectví! Jediným pozitivním je odstavec 35 vyzývající k rozvíjení lidských kontaktů a zintenzivnění výměny studentů, účastníků odborné přípravy a mládeže, zejména v rámci programu Erasmus+. Autorům zřejmě ani nevadí, že se ruší smlouva o omezení raket středního a kratšího doletu a že sankce proti Ruské federaci evidentně nepřinášejí státům EU žádné pozitivní výsledky.

Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur (A8-0053/2019 - David Martin) CS  
 

Singapur je jeden z nejmenších států světa, který žije vesměs z výnosů terciárního sektoru. Pro EU je jedním z klíčových partnerů v jihovýchodní Asii. Obrat zboží s tímto partnerem je první dohodou o volném obchodu uzavřenou s některou ze zemí sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Smlouva pokrývá rozsáhlou oblast související s obchodem, zejména ustanovení o ochraně investic, veřejných zakázkách, hospodářské soutěži a jiné. Zvláště důležité je postupné odstraňování technických překážek obchodu. Díky zeměpisným označením, která se týkají řady evropských výrobků, se zlepšuje jejich ochrana na daném trhu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tuto dohodu podporuji.

Lage der Grundrechte in der Europäischen Union 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) CS  
 

Zpráva o stavu základních práv v EU z roku 2017 se poměrně zevrubně zabývá v obecné rovině právním státem, demokracií a základními právy. Bohužel, pod rozlišovací schopností autora zůstaly v této oblasti některé jevy, jež jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami přijatými jak jednotlivými členskými státy, tak EU jako celkem. Jedná se mimo jiné o mezinárodní úmluvu o zabránění bezdomovectví, která má odstranit stav, kdy člověk zůstává bez státního občanství jakéhokoliv státu. To mu totiž znemožňuje uplatnění jeho základních občanských práv, např. volit a být volen. V této souvislosti považuji za skandální, když v rozporu s touto úmluvou existují v několika státech EU desítky tisíc neobčanů. Přitom tito lidé žijí desítky let v daných zemích. V oblasti migrace zpráva odsuzuje špatné zacházení s migranty a uprchlíky a porušování jejich lidských práv, ale vůbec nebere v potaz fakt, že v řadě míst EU jsou to právě oni, kteří porušují zásadním způsobem lidská práva původního většinového obyvatelstva. A to mimo jiné zaváděním paralelní společnosti s vlastními pravidly odporujícími ústavě a zákonům hostitelské země. Práva žen, která s touto problematikou souvisí, na rozdíl od práv hendikepovaných jsou poměrně dobře zpracována podobně jako svoboda sdělovacích prostředků, projevů a shromažďování. Přes slabá místa zprávu podporuji.

Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) CS  
 

ITER je programem společného podniku pro výzkum energie z jaderné syntézy. V první fázi má být v Cadarache ve Francii vybudováno pokusné zařízení, ve druhé fázi malá jednotka vyrábějící elektrickou energii na základě zkušeností z prvního projektu. Stabilizace plazmatu má být dosaženo v prosinci 2025 a podnik, který je výsledkem úzké spolupráce EU s USA, Ruskem, Čínou, Jižní Koreou a Indií zahrnuje i ověření metod likvidace zařízení. Ve zprávě je vyzvána Rada k provedení řady změn v návrhu Evropské komise. Tyto změny mimo jiné reagují i na brexit a některé další okolnosti. Podle kosmického programu je projekt ITER, který se zabývá programem vývoje energie z jaderné systémy, jedním z největších projektů EU na poli vědy a výzkumu. Návrh usnesení EP vřele doporučuji k podpoře.

Aufstellung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS  
 

Formálně má EU řadu společných politik, ať již v různých odvětvích dopravy, průmyslu nebo zemědělství. Vesmírný program je však jedním z mála programů EU, kde je i pro řadového občana jasné, že zde EU vystupuje jako jeden celek. Návrh, který spojuje všechny stávající programy, tj. Galileo, EGNOS a Copernicus a dále je doplňuje o dvě nové iniciativy SSA a GOVSATCOM je jasným příkladem evropské přidané hodnoty. Využívání údajů a služeb, které v těchto programech organizuje ESA a možnost rozvinout navazující odvětví, která přinesou prospěch jak uživatelům, tak evropskému průmyslu, to vše je evidentně program EU, nikoliv pouze souhrn národních programů zastřešených některou z jejích institucí. Souhrn programů mimo jiné bere v úvahu problémy spojené s provozem vysokého počtu družic na oběžné dráze i s poměrně značným množstvím vesmírného odpadu. Tento odpad ohrožuje bezpečnost a je nutné tuto problematiku v dohledné době řešit. Rovněž kybernetická bezpečnost podzemních a kosmických infrastruktur je zásadní pro zajištění nepřetržitého provozu systému. Vedoucí postavení EU v dané strategické oblasti je důležité pro udržení konkurenceschopnosti a autonomie. Vytváří se zde velký prostor pro nové obchodní příležitosti i poměrně rozsáhlou hospodářskou činnost, a to v souvislostech, o kterých jsme ještě nedávno neměli ani tušení. Zprávu jednoznačně podporuji.

Assoziierungsabkommen EU-Ukraine (A8-0369/2018 - Michael Gahler) CS  
 

Výbor pro zahraniční věci v závěrech svého jednání vidí pozitivní obraz provádění dohody o přidružení s Ukrajinou. Domnívá se, že pozitivní vývoj se týká justice, decentralizace, energetiky, zdravotnictví, důchodového systému a školství. Jak optimistické! Znepokojení výboru vyvolávají pouze fungování právního rámce proti korupci, dokončení decentralizační reformy a nedostatečné úsilí o deoligarchizaci a privatizaci. Je zajímavé, že v této souvislosti EP požaduje plnou nezávislost vrchního státního žalobce a navrhuje se více soustředit na budování administrativní kapacity ukrajinského parlamentu (Verkhovny rady) a na monitorování implementace dohod o přidružení. Pokud jsem něco nepřehlédl, potom pokrok ve školství znamená ve skutečnosti likvidace menšinového národnostního školství a všeobecná ukrajinizace výuky. Co se týče decentralizace státu, kterou požadují i Minská ujednání, potom vnějšímu pozorovateli dá hodně práce, aby jakýkoliv pokrok vystopoval. Zpráva bohužel pomíjí obrovské a stále se zvětšující problémy s naplněním příjmové stránky státního rozpočtu, přehlíží pokračující nástup extrémně pravicových sil, likvidaci levicových aktivistů či glorifikace Stepana Bandery. V ukrajinské společnosti nadále probíhá rozpad na malou skupinu bohatých a velkou skupinu těch, kteří pouze živoří. Zejména na venkově je tato situace kritická, není tedy překvapivé, že zemi opouští velké množství jejich občanů, kteří jsou nuceni hledat si obživu v zahraničí. Tuto zprávu rozhodně nemohu podpořit.

Kontakt