Filiz HYUSMENOVA : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa - Stellvertretende Vorsitzende

Nationale Parteien  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Mitglied 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Japan
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Stellvertreterin 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China
  • 29-02-2016 / 19-10-2016 : Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu der Europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit  
- IMCO_AD(2015)544472 -  
-
IMCO 

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
STELLUNGNAHME zu der Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2016  
- FEMM_AD(2018)613484 -  
-
FEMM 

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“ (A8-0468/2018 - Bodil Valero) BG  
 

Създаването на програма „Права и ценности“ има за цел да насърчи защитата на основополагащите идеи, залегнали в основата на нашия Съюз. Тя е особено важна сега, във времена на пренебрегване на върховенството на закона, на възход на езика на разделението и омразата и популистката риторика.
Подкрепям създаването на програмата, тъй като тя отговоря на предизвикателствата пред основните ценности и принципи на правовата държава и следва да осигури поддържането на отворени общества, основаващи се на демократичност, информираност и зачитане на правата на всички граждани независимо от техния произход. Очаквам тя да подпомага развитието на Европа на ценностите и на справедливите и приобщаващи общества.

Notwendigkeit eines umfassenden Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte (B8-0523/2018, B8-0524/2018) BG  
 

Във време, в което Европейският съюз е изправен пред едни от най-турбулентните предизвикателства от началото на съществуването си, е от особена значимост да препотвърдим общите ценности, върху които е основан европейският проект, като осигурим систематичното проследяване и опазване на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на малцинствата, на личността. Действително, в ЕС са налице множество инструменти в тази насока, но между тях има съществени празноти и ограничения в техния обхват и адекватност, тъй като се прилагат секторно или регионално – например само спрямо някои държави членки, какъвто е случаят с Механизма за сътрудничество и проверка.
Европейският парламент ясно показа волята си за създаването на систематизиран и обективен инструмент, приложим недискриминативно – спрямо всички. Уви, две години по-късно, все още няма предприети мерки в тази насока. Ето защо се присъединявам към призива за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да включи и допълни съществуващите инструменти и да подобри ефективността в гарантирането на основните ни принципи и ценности.

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum und im politischen Leben in der EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) BG  
 

Докладът относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС има за цел да допринесе за решаване на проблемите в тази конкретна сфера на обществените отношения. Ценното в него е, че той сочи пътищата за извършване на радикална промяна – да се актуализират и прецизират определенията на понятията „тормоз“, „тормоз на работното място“, „сексуален тормоз”, „публично пространство“.
Също така в доклада се настоява за стриктно прилагане на настоящото законодателство и за представяне на законодателни предложения за борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз, включително и предложение за директива за преодоляване на всички форми на насилие срещу жени и момичета и на основано на пола насилие. Необходимостта от промяна на законодателството особено касае страните, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция. Докладът не пропуска да обърне внимание на държавите членки върху кампании, политики, програми, планове и финансови средства за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз. Намирам за изключително необходими изброените по-горе предложения и затова подкрепям приемането на доклада.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zu Menschen mit Down-Syndrom  
- P8_DCL(2016)0118 - Hinfällig  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Fristbeginn : 21-11-2016
Fristablauf : 21-02-2017
Anzahl der Unterzeichner : 69 - 22-02-2017
Schriftliche Erklärung zu den Rechten älterer Menschen und zum Altern  
- P8_DCL(2016)0109 - Hinfällig  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Fristbeginn : 24-10-2016
Fristablauf : 24-01-2017
Anzahl der Unterzeichner : 66 - 25-01-2017
Schriftliche Erklärung zum Asperger-Syndrom  
- P8_DCL(2016)0099 - Hinfällig  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 51 - 13-12-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen